30 iun. 2012

Ziua Dunarii, la Galati

29 iunie, 2012
Ziua Dunarii a foast sarbatorita de galateni sub forma unor activitati organizate sub coordonarea Inspectoratului Scolar Judetean Galati. Astfel, pe strada Brailei, pe esplanada de la "Potcoava", s-au adunat copii si cadre didactice de la scoli si gradinite din Galati, de la ONG-ul "Tinerii si viitorul", dar si trecatori, galateni interesati de eveniment, de Dunare.
Trecatorii au putut urmari: o expoziţie de fotografie,  „Dunăre, te iubesc”,  una de machete, „Comorile Dunării”, si una de desene realizate de copii; resconstituirea(pe role) a traseului Dunarii de la izvor la revarsarea in Marea Neagra, urmarind realizarea unui puzzle din tarile prin care trece fluviul.

14 iun. 2012

Teatrul dramatic "Fani Tardini'- program

  • Vineri 15 iunie, ora 19.00, Sala Studio:
Paradis de Franzobel
Un spectacol de Dan Stoica
Distribuţia: Gabriel Constantinescu, Cristian Gheorghe, Lucian Pînzaru
  • Sâmbătă 16 iunie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
Nebuna din Chaillot de Jean Giraudoux
Regia: Tino Geirun
Distribuţia: Vlad Vasiliu, Lucian Pînzaru, Cristian Gheorghe, Gabriel Constantinescu, Vasile Dănilă, Ciprian Braşoveanu, Cristina Uja, Liliana Lupan, Tamara Constantinescu, Elena Ghinea, Ioana Citta Baciu, Carmen Albu, Dan Căpăţână
  • Duminică 17 iunie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
Matrimoniale de Szolt Pozgai.
Regia: Cătălin Vasiliu.
În distribuţie: Carmen Albu şi Marian Sterian.

Leneeee

"Mi-e o lene de mă doaaaree..." pare a spune harnica pisică.

2 iun. 2012

Examenul de bacalaureat 2012. Probă scrisă – Limba şi literatura română

Sesiunea speciala. 28.05.2012
Proba E. a)
VARIANTA 7
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Dragostea pe care ţi-o purtam pe-atunci
făcea din mine un bărbat aproape frumos.
Mă gândeam până la orizont
şi chiar
izbutisem să mă gândesc până la soare.

Erai atât de subţire, şi coama neagră
ţi-o lăsai fluturată, pe umeri.
Când vorbeai, glasul tău ucidea fantome,
şi bătaia inimii mele îţi dădea ocol
ca o planetă ce-ntârzie...

Acum,
când întâmplarea binecuvântată
mi te-a adus în cale,
soarele meu se întunecă,
şi cerul şi-arată stelele sticloase,
ca să mă gândesc încordat până la stele!
(Nichita Stănescu, Melodie povestită)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: izbutisem şi fantome. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: ce-ntârzie. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul glas.2 puncte
4. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 4 puncte
5. Menţionează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii prezente în textul citat. 4 puncte
6. Transcrie două secvenţe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.4 puncte
7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a doua. 4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează prima strofă, în 60 – 100 de cuvinte (şase – zece rânduri), prin evidenţierea relaţiei
dintre ideea poetică şi mijloacele artistice folosite. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre bunătate, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia lui Nicolae Iorga: Bun cu adevărat e numai acela care nu lasă a se săvârşi răul împrejurul lui. Adevărata bunătate e vitează.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte
Atenţie! Formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că... / Afirmaţia autorului este corectă... nu se consideră ipoteză.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text dramatic studiat.În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul /conflictele din textul dramatic studiat;
– relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţe comentate;
– ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului dramatic, semnificative
pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului dramatic studiat în construcţia personajului ales.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

BAREM
· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea oricăror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:
izbutisem – reuşisem, ajunsesem; fantome – stafii, himere) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale şi rostirea
împreună a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea unui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare identificate în textul dat (de exemplu: aspiraţia spre absolut, soarele) 2x2p= 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii din text (de
exemplu: verbe la persoana I – purtam şi pronume la persoana I – mine) 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a
imaginarului poetic (de exemplu: Dragostea pe care ţi-o purtam pe-atunci; Acum,/când întâmplarea
binecuvântată/mi te-a adus în cale) 2x2p= 4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din strofa a doua 2x1p= 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificaţiei figurilor de stil identificate 2x1p= 2 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţelor comunicării lirice – eul liric) 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată şi nuanţată a primei strofe, în limitele de spaţiu indicate 4p / comentarea parţial
adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4p/ formulare parţial adecvată 2p 4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,
adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4p / utilizare parţial adecvată 2p 4 puncte
− conţinutul argumentării:
− formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă [formulările de tipul Sunt/nu sunt de
acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că... / Afirmaţia autorului este corectă... nu se
consideră ipoteză.] 2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente [pro şi/sau contra] adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate
2x3p=6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a limitelor de spaţiu indicate:
− registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2p.; 2 greşeli – 1p.; 3 sau
mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2p.; 2
greşeli – 1p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea limitelor de spaţiu indicate 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
− prezentarea nuanţată şi adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin
raportare la conflictul/conflictele din textul dramatic studiat 4p / prezentare superficială, schematică 2p,4 puncte
– relevarea unei trăsături a personajului, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte
· 4 puncte pentru menţionarea trăsăturii şi ilustrarea prin două episoade/citate/secvenţe comentate
· 2 puncte pentru menţionarea trăsăturii şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă comentată
· 1 punct pentru simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a trăsăturii
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi compoziţie ale textului
dramatic, semnificative pentru construcţia personajului ales 4x1p = 4 puncte
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4p / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2p /
simpla formulare a opiniei 1p 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
· 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
· 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
· 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
· 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
· 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă
adecvată 2 p / vocabular restrâns, monoton 1 p) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

SOURCE CODE

"Source Code" sau "Transfer de identitate" este un film ce a avut premiera in Romania pe 15.04.2011, avand ca actori in rolurile principale pe Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle Monaghan.
Este incadrat in genurile drama, thriller, actiune si science-fiction.
Subiectul este relativ simplu: un ofiter din armata americana este ranit mortal, partea din creierul sau  ramasa functionala este folosita pentru experimente legate de securitatea tarii. Prin mijloace stiintifice experimentale, Căpitanul Colter Stevens se regaseste in corpul unui profesor de istorie ce calatoreste intr-un tren ce urma sa explodeze din cauza unui dispozitiv plasat de un psihopat.
Initial, Colter Stevens nu realizeaza ce i se intampla, este socat de contextul in care se afla si de aspectul sau fizic. Nu-si aminteste de moartea sa si cu atat mai putin de laboratorul in care era cobai. El este pus sa retraiasca ultimele 8 minute din viata profesorului, un barbat din trenul care explodase, barbat compatibil fiziologic si intelectual cu el.
Este obligat sa retraiasca in mod repetat cele 8 minute, pana la descoperirea atentatorului si la anihilarea lui.
Este un film interesant, bine realizat, nu e genul comercial de mantuiala, cu un Jake Gyllenhaal ce joaca bine si care merita urmarit.


1 iunie 2012. METAMORFOZELE MARIEI

LA MULŢI ANI!