2 iun. 2012

Examenul de bacalaureat 2012. Probă scrisă – Limba şi literatura română

Sesiunea speciala. 28.05.2012
Proba E. a)
VARIANTA 7
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Dragostea pe care ţi-o purtam pe-atunci
făcea din mine un bărbat aproape frumos.
Mă gândeam până la orizont
şi chiar
izbutisem să mă gândesc până la soare.

Erai atât de subţire, şi coama neagră
ţi-o lăsai fluturată, pe umeri.
Când vorbeai, glasul tău ucidea fantome,
şi bătaia inimii mele îţi dădea ocol
ca o planetă ce-ntârzie...

Acum,
când întâmplarea binecuvântată
mi te-a adus în cale,
soarele meu se întunecă,
şi cerul şi-arată stelele sticloase,
ca să mă gândesc încordat până la stele!
(Nichita Stănescu, Melodie povestită)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: izbutisem şi fantome. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: ce-ntârzie. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul glas.2 puncte
4. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 4 puncte
5. Menţionează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii prezente în textul citat. 4 puncte
6. Transcrie două secvenţe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.4 puncte
7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a doua. 4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează prima strofă, în 60 – 100 de cuvinte (şase – zece rânduri), prin evidenţierea relaţiei
dintre ideea poetică şi mijloacele artistice folosite. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre bunătate, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia lui Nicolae Iorga: Bun cu adevărat e numai acela care nu lasă a se săvârşi răul împrejurul lui. Adevărata bunătate e vitează.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte
Atenţie! Formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că... / Afirmaţia autorului este corectă... nu se consideră ipoteză.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text dramatic studiat.În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul /conflictele din textul dramatic studiat;
– relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţe comentate;
– ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului dramatic, semnificative
pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului dramatic studiat în construcţia personajului ales.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

BAREM
· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea oricăror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:
izbutisem – reuşisem, ajunsesem; fantome – stafii, himere) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale şi rostirea
împreună a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea unui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare identificate în textul dat (de exemplu: aspiraţia spre absolut, soarele) 2x2p= 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii din text (de
exemplu: verbe la persoana I – purtam şi pronume la persoana I – mine) 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a
imaginarului poetic (de exemplu: Dragostea pe care ţi-o purtam pe-atunci; Acum,/când întâmplarea
binecuvântată/mi te-a adus în cale) 2x2p= 4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din strofa a doua 2x1p= 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificaţiei figurilor de stil identificate 2x1p= 2 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţelor comunicării lirice – eul liric) 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată şi nuanţată a primei strofe, în limitele de spaţiu indicate 4p / comentarea parţial
adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4p/ formulare parţial adecvată 2p 4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,
adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4p / utilizare parţial adecvată 2p 4 puncte
− conţinutul argumentării:
− formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă [formulările de tipul Sunt/nu sunt de
acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că... / Afirmaţia autorului este corectă... nu se
consideră ipoteză.] 2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente [pro şi/sau contra] adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate
2x3p=6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a limitelor de spaţiu indicate:
− registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2p.; 2 greşeli – 1p.; 3 sau
mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2p.; 2
greşeli – 1p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea limitelor de spaţiu indicate 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
− prezentarea nuanţată şi adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin
raportare la conflictul/conflictele din textul dramatic studiat 4p / prezentare superficială, schematică 2p,4 puncte
– relevarea unei trăsături a personajului, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte
· 4 puncte pentru menţionarea trăsăturii şi ilustrarea prin două episoade/citate/secvenţe comentate
· 2 puncte pentru menţionarea trăsăturii şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă comentată
· 1 punct pentru simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a trăsăturii
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi compoziţie ale textului
dramatic, semnificative pentru construcţia personajului ales 4x1p = 4 puncte
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4p / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2p /
simpla formulare a opiniei 1p 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
· 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
· 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
· 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
· 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
· 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă
adecvată 2 p / vocabular restrâns, monoton 1 p) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu