14 sept. 2012

ORDIN - privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013

În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, în baza prevederilor art.22, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

emite prezentul ordin:
Art.1. – Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013. Calendarul este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. (1) Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2012-2013 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010.

(2) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale.

(3) Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a Evaluării Naționale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru Evaluarea Națională, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau și se depozitează lucrările scrise.

Art.3. Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională, valabile în sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şisportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010 - 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010. Art.4. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin. Art.5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU,

Ecaterina ANDRONESCU

BUCUREŞTI

Nr.5606

Data: 31.08.2012

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

14 iunie 2013 -  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
17-19 iunie 2013  - Înscrierea la Evaluarea Naţională
25 iunie 2013  - Limba şi literatura română - probă scrisă
26 iunie 2013  - Limba şi literatura maternă - probă scrisă
27 iunie 2013  - Matematica - probă scrisă
29 iunie 2013  - Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
29 iunie 2013  - Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
30 iunie-2 iulie 2013  - Rezolvarea contestaţiilor
3 iulie 2013  - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

O R D I N - privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2013

În temeiul prevederilor art. 77, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, în baza prevederilor art. 22, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național – 2013, prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. (1) Se aprobă programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare și economie, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2013, prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Programelepentru disciplinele examenului de bacalaureat național, altele decât cele menționate la alin.(1), valabile în sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 bis din 26.01.2011.

Art.3. (1) Examenul de bacalaureat național - 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.

(2) Comisia națională de bacalaureat poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de bacalaureat național - 2013.

(3) Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a sălilor în care se desfășoară probele examenului de bacalaureat național, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau și se depozitează lucrările scrise.

Art.4. Comisiile de bacalaureat își desfăşoară activitatea în conformitate cu Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.
 
Art.5. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2013 este cea aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 bis din 26.01.2011.

Art.6. Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010, privind aprobarea metodologiei de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 701, Partea I din 20.10.2010.

Art. 7. Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat, secții care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5262/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 22.10 2009.

Art.8. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Direcţia Generală Învăţământ Superior, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art.9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   MINISTRU,

Ecaterina ANDRONESCU

BUCUREŞTI

Nr. 5610

Data: 31.08.2012

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2013


Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013  -  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2013   -  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 - 12 iunie 2013- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

12 - 14 iunie 2013- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17 – 21 iunie 2013- Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 - 28 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie 2013 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

2 iulie 2013 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

3 iulie 2013- Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

5 iulie 2013 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

8 iulie 2013 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

8 iulie 2013 - Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

9 -11 iulie 2013 - Rezolvarea contestaţiilor

12 iulie 2013- Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2013


15 – 19 iulie 2013 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

19-20 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

19-21 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

20 -21 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

22 - 23 august 2013 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D

26 august 2013 - Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

27 august 2013 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

28 august 2013 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

30 august 2013 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

2 septembrie 2013 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

3-4 septembrie 2013 - Rezolvarea contestaţiilor

5 septembrie 2013 - Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

2 sept. 2012

Structura anului scolar 2012-2013


     Pana la 1 septembrie, noi toti stiam ca  "In temeiul art.94, alin.(2), lit.r) din legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011..." cursurile anului scolar 2012-2013 incep la 10 septembrie 2012.
     Dar...se pare ca pentru noul guvern nu a fost bine asa! Anul scolar 2012 -2013 incepe pe 17 septembrie 2012; asa a decis guvernul pe 1 septembrie 2012, cu foarte putin inainte de inceperea anului scolar.
    Anul 2012-2013 va avea 35 de săptămâni, în loc de 36 câte erau prevăzute, ceea ce înseamnă 171 de zile lucrătoare în loc de 178, plus, un numar mai mic de ore in incadrarile profesorilor pentru acest an scolar.
     O alta problema ar fi dezechilibrul mai mult decat evident dintre primul si al doilea semestru: semestrul I -14 saptamani, semestru al II-lea -21 saptamani.
     Culmea culmilor: in acest an s-a tinut la traditie-scoala sa inceapa pe 15 septembrie; anul urmator scoala incepand pe 9 septembrie!
     Oricum, se pare ca singura schimbare pentru acest an scolar ar fi inceperea scolii cu o sapamana mai tarziu, structura ramanand aceeasi:

Semestrul I

Cursuri - luni, 17 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012.

În perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 22 decembrie 2012 - duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013

Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 6 aprilie 2013 -duminică, 21 aprilie 2013

Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013

Vacanţa de vară - sâmbătă, 22 iunie 2013 - duminică, 8 septembrie 2013

Săptămâna 1-5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit "Şcoala altfel".

- Tezele din semestrul I se susţin până la data de 30 noiembrie 2012.
- Tezele din semestrul al II-lea se susţin până la data de 25 mai 2013.1 sept. 2012

Examenul de bacalaureat (a doua sesiune), 27 august 2012, - Probă scrisă – Limba şi literatura română

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat 2012
Proba E. a)
Probă scrisă – Limba şi literatura română
VARIANTA 3

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

De-or trece anii cum trecură,
Ea tot mai mult îmi va plăcé,
Pentru că-n toat-a ei făptură
E-un „nu ştiu cum” ş-un „nu ştiu ce”.

M-a fermecat cu vro scânteie
Din clipa-n care ne văzum?
Deşi nu e decât femeie,
E totuşi altfel, „nu ştiu cum”.

De-aceea una-mi este mie
De ar vorbi, de ar tăcé;
Dac-al ei glas e armonie
E şi-n tăcere-i „nu ştiu ce”.

Astfel robit de-aceeaşi jale
Petrec mereu acelaşi drum…
În taina farmecelor sale
E-un „nu ştiu ce” ş-un „nu ştiu cum”.
(Mihai Eminescu, De-or trece anii…)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: a fermecat şi taina. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei din secvenţa: Dac-al ei glas. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul glas. 2 puncte
4. Transcrie două cuvinte din text a căror formă reprezintă abatere de la normele actuale ale limbii literare. 4 puncte
5. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 4 puncte
6. Menţionează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii prezente în textul citat. 4 puncte
7. Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează, în şase – zece rânduri (60 – 100 de cuvinte), prima strofă a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 15 – 30 de rânduri (150 – 300 de cuvinte) despre munca eficientă, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia lui Lucian Blaga:
Trebuie să existe o anumită concordanţă între acţiuni şi planuri, dacă vrem să scoatem din ele toate roadele pe care le pot da.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

Notă! Formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că...
/ Afirmaţia autorului este corectă..., neînsoţite de enunţarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de două – trei pagini (600 – 900 de cuvinte), în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un roman studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o orientare tematică;
− ilustrarea temei romanului studiat prin două episoade/citate/secvenţe comentate;
− prezentarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului narativ, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume din romanul studiat (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema se reflectă în romanul studiat.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două
pagini (600 de cuvinte) şi să dezvolte subiectul propus.


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

VARIANTA 3

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: a fermecat – a încântat, a atras; taina – misterul, secretul) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează elidarea unei vocale; redă
pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea unui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea fiecăruia dintre cele două cuvinte a căror formă reprezintă abatere de la normele actuale ale limbii literare (de exemplu: va plăcé, văzum) 2x2p= 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de exemplu: trecerea timpului, tăcerea) 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii din text (de exemplu: pronume la persoana I – îmi şi verbe la persoana I – petrec) 2x2p= 4 puncte
7. – 2 puncte pentru identificarea unei figuri de stil din textul dat
– prezentarea adecvată a semnificaţiei figurii de stil identificate 2 p. / prezentare ezitantă 1 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului liric (de exemplu:
transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţelor comunicării lirice – eul liric)
2x1p= 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte
9. comentarea adecvată şi nuanţată a primei strofe, în limitele de spaţiu indicate 4 p. / comentarea parţial adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 2 p. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
− formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă [formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că... / Afirmaţia autorului este corectă..., neînsoţite de enunţarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.] 2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente [pro şi/sau contra] adecvate ipotezei 2x3p= 6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate
2x3p= 6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a limitei de spaţiu indicate:
− registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea limitelor de spaţiu indicate 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea fiecăreia dintre cele două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o orientare tematică 2x2p = 4 puncte
– ilustrarea temei romanului studiat prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte menţionarea temei şi ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 p. menţionarea temei şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă comentat(ă) 2 p.
simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a temei 1 p.
− câte 1 punct pentru prezentarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului narativ, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume în romanul studiat 4x1p = 4 puncte
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. /
simpla enunţare a opiniei 1p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă
adecvată 2 p. / vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini
(600 de cuvinte) şi să dezvolte subiectul propus