29 iun. 2016

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2015 – 2016 - 27 iunie 2016
Probă scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 2
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeşte următorul text:
Salcâmi, arbori de câmpie,
Cu flori albe năpădite de albine,
Voi îmi amintiți copilăria,
Voi sunteți frați cu mine.

Acolo pe malul râului,
Șesul întins, cireada de vite –
Un copil desculț alerga
Cu picioarele prin mărăcini rănite.

O, drumuri lungi, șerpuite prin iarbă ...
Mai trăiți, salcâmi, ori ați fost tăiați
Cândva-ntr-o iarnă cu zăpezi și viscol,
Frați ai mei, frați?

Poate dintre toți numai eu
Am rămas să port veșnic florile voastre
Scuturându-le, scuturându-le
Albe, sub ceruri albastre.

Căci sufletul copilului de-atunci
Adeseori învie-n mine –
Salcâmi, arbori de câmpie,
Cu flori albe năpădite de albine.
(A. E. Baconski, Salcâmi)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: alerga, veșnic,
căci. 6 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența învie-n mine. 6 puncte
3. Precizează măsura primului și a celui de-al doilea vers din poezie. 6 puncte
4. Transcrie un epitet şi o repetiție din textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificaţia versurilor: Salcâmi, arbori de câmpie,/Cu flori albe
năpădite de albine,/Voi îmi amintiți copilăria,/Voi sunteți frați cu mine. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la genul liric
a textului Salcâmi de A. E. Baconski. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului liric;
– să ilustrezi două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei formulate;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeşte următorul text:
     O mică insulă franceză din Oceanul Indian, care se află între Madagascar şi Mauritius, denumită Mafate, impresionează printr-o depresiune-amfiteatru în care se poate ajunge doar cu elicopterul sau mergând pe jos.
     Această vale în formă de amfiteatru se delimitează de restul insulei prin pereţi de stânci, prin munţi uriaşi şi prin pădurea tropicală. Ea a fost formată de magma unui vulcan în urmă cu trei milioane de ani. […]
     Aproape toţi rezidenţii sunt descendenţi ai celor ce au ocupat iniţial insula şi fiecare sat are câteva case colorate, cu acoperiş de tinichea. […]
     În depresiune, pe o suprafaţă de 100 km², nu există reţele de electricitate şi de apă. Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă, va trebui să aştepte până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul sau până ce va ajunge acolo pe jos.
     Insula, parte din La Réunion, a fost desemnată în 2010 de către UNESCO, alături de vecinele sale menţionate mai sus – Madagascar şi Mauritius –, locaţie a patrimoniului mondial, ceea ce a dus la un flux crescând de turişti în ultima perioadă. Pentru moment, cei ce vizitează această pierdută „grădină a Edenului” sunt trataţi cu privelişti care taie respiraţia, păduri luxuriante, largi câmpii africane, râuri sălbatice şi o bogată cultură locală.
     Mafate este, de asemenea, unul dintre puţinele locuri rămase pe lume unde se găseşte un ecosistem care s-a dezvoltat timp de milioane de ani în izolare.
(Andreea Marinaș, „Grădina pierdută a Edenului”: locul în care ajungi doar cu elicopterul,
www.adevarul.ro)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– numele unei insule învecinate cu insula Mafate;
– anul în care insula Mafate a fost desemnată de UNESCO locație a patrimoniului mondial. 4 puncte
2. Scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: Pentru
moment, cei ce vizitează această pierdută „grădină a Edenului” sunt trataţi cu privelişti care taie
respiraţia, păduri luxuriante, largi câmpii africane, râuri sălbatice şi o bogată cultură locală.
4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: fiecare sat are câteva case
colorate, cu acoperiş de tinichea. 4 puncte
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora:
Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă, va trebui să aştepte
până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul sau până ce va ajunge acolo pe jos. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
completivă directă, introdusă prin adverbul relativ unde. 4 puncte
B. Redactează, în 150 – 250 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare reală sau
imaginară petrecută într-o zonă turistică. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.).


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2015 – 2016
Probă scrisă
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate
(de exemplu: alerga – fugea; veşnic – mereu; căci – fiindcă) 3 x 2 p. = 6 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează căderea unei vocale) 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru precizarea măsurii primului vers (8 silabe) și a celui de-al doilea vers
(12 silabe) din poezie 2 x 3 p. = 6 puncte
4. câte 3 puncte pentru transcrierea oricărui epitet (de exemplu: drumuri […] șerpuite) şi a oricărei
repetiții (de exemplu: Scuturându-le, scuturându-le) 2 x 3 p. = 6 puncte
5. prezentarea semnificaţiei versurilor date 6 puncte
· prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p.
· respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.
B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat
2 x 2 p. = 4 puncte
(Punctele pentru ilustrarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel:
· ilustrarea adecvată a trăsăturii – 2 p.
· prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 1 p.)
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; adecvare parţială – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de
exemplu: O insulă învecinată cu Mafate este Madagascar/Mauritius.; În 2010 insula Mafate a fost
desemnată de UNESCO locație a patrimoniului mondial.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei şi a titlului articolului (Andreea Marinaş;
„Grădina pierdută a Edenului”: locul în care ajungi doar cu elicopterul) 2 x 2 p. = 4 puncte
3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (vizitează – verb predicativ; cu – prepoziție
simplă; care – pronume relativ; sălbatice – adjectiv propriu-zis) 4 x 1 p. = 4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (fiecare – atribut adjectival; case –
complement direct) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite
(Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă; să aştepte; până ce
acesta va fi adus în vale cu elicopterul; până ce va ajunge acolo pe jos.) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise: Dacă cineva are
nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă – propoziţie subordonată circumstanțială
condițională; să aştepte – propoziţie subordonată subiectivă; până ce acesta va fi adus în vale cu
elicopterul – propoziţie subordonată circumstanţială de timp; până ce va ajunge acolo pe jos –
propoziţie subordonată circumstanţială de timp 2 x 1 p. = 2 puncte

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2015 – 2016 - 7 iunie 2016
Probă scrisă - Limba şi literatura română
Varianta 7
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeşte următorul text:

ACTUL 1
Scena goală, pustie. E mult ȋnainte de spectacol. Cortina e ridicată. Un singur bec arde pe undeva, ȋn față.
SCENA 1
NENEA COSTICĂ [...] ȘI FETIȚA
(După bătăile reglementare de gong, nenea Costică [...] zice:)
NENEA COSTICĂ: Ei? Ce-i facem, fetițo? (Pauză.) Ȋi mai zicem o dată? (Ca și cȃnd i-ar fi răspuns cineva și l-ar fi contrazis, argumentează.) Ei, nu se poate să ne dăm bătuți! Ori, ori! Acum ori niciodată! [...] Am făcut eu și actori mai mari decȃt tine. Numai cușca aceea și cu mine știm de unde le-a pornit succesul. Așa, fetițo! Ascultă ce-ți spun eu. (Pauză). Ei, hai! Ia-ți inima-n dinți și mai dă-i drumul odată.
FETIȚA (apare din dosul unui arlechin*, tȃrȃndu-și picioarele de oboseală și năduf): Oooof! Nea Costică, zău că n-are niciun rost.
NENEA COSTICĂ: De ce, fetițo?
FETIȚA: Cum crezi că am să ajung eu să joc rolul coanei Mica, și ȋncă la premieră ...
NENEA COSTICĂ: Cred, de ce să nu cred! Nu da din cap, că știe bătrȃnul ce spune. (Supărat deodată.) Mă rog, sunt eu ori nu sunt sufleur* ȋn teatrul ăsta de treizeci de ani?
FETIȚA: Ce are a face una cu alta?
NENEA COSTICĂ: Iar nu răspunzi la ȋntrebare? Sunt ori nu sunt?
FETIȚA: Ești, nea Costică, ești! [...]
NENEA COSTICĂ: Sunt eu om bătrȃn ori nu sunt?
FETIȚA: Ești, nea Costică.
NENEA COSTICĂ: Spusu-ți-am eu, vreodată, o vorbă care nu s-a ȋmplinit ȋntocmai?
FETIȚA: Nu țiu minte ...
NENEA COSTICĂ: Păi cum să ții, dacă nu ți-am spus? Spuneam eu de un actor că o să aibă succese și n-a avut, ori c-o să cadă și n-a căzut?
FETIȚA: Nu știu, nea Costică.
NENEA COSTICĂ: Păi cum să știi, dacă n-am spus? Și ți-am făgăduit eu ție vreodată ceva și nu m-am ținut de vorbă? Hai?
FETIȚA: Dar bine, nea Costică, d-ta uiți că diseară nu e un spectacol obișnuit, e premieră și ȋncă o premieră originală, iar autorul e sclifositul cela ...
NENEA COSTICĂ: Păi tocmai de aceea, fetițo. Lasă-l pe nen-tu Costică să ȋnvȃrtească el șuruburile cum știe [...]. Vasăzică hai, ȋncă o dată.
FETIȚA: Mai stai o clipă, nea Costică, nu pot – zău nu pot. A ieșit toată apa din mine.
NENEA COSTICĂ: Bine, foarte bine! Multă sudoare, mult succes; puțină sudoare, puțin succes, și ioc* sudoare, ioc succes. Dar nu-i oboseala de vină. Tu, fetițo, n-ai ȋncredere ȋn vorba mea.
(Victor Ion Popa, Răzbunarea sufleurului)
*arlechin s.m. parte laterală a unei scene
*sufleur s.m. persoană care suflă actorilor replicile pe care urmează să le spună
*ioc (pop. și fam.) defel, câtuși de puțin
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: succesul,
am făgăduit, obișnuit. 6 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura n-a căzut. 6 puncte
3. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care se referă la cadrul temporal. 6 puncte
4. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei:
NENEA COSTICĂ: Bine, foarte bine! Multă sudoare, mult succes; puțină sudoare, puțin succes, și
ioc sudoare, ioc succes. 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte în care să motivezi apartenența la genul
dramatic a textului dat. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale genului dramatic;
– să ilustrezi două trăsături ale genului dramatic, valorificând textul dat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul:
Bistriţeanul Tibi Uşeriu a câştigat cel mai greu maraton din lume, „6633 Arctic Ultra”, pe care l-a denumit „cursa vieţii”, ajungând primul la capătul celor 566 de kilometri din zona Cercului Polar. Pentru prima dată în istoria acestui maraton, a pus steagul României dincolo de Cercul Polar. Tiberiu Uşeriu a trecut linia de start la ora 4:44, după ce a alergat pe gheaţă 566 de kilometri, la temperaturi care au ajuns până la -62 de grade. [...] Tibi Uşeriu a condus cursa infernală de la început până la sfârşit, de cele mai multe ori s-a aflat chiar cu câteva ore înaintea celorlalţi concurenţi. A înfruntat temperatura care în unele zile a fost şi de -62 de grade, ninsoarea deasă şi vântul care a suflat cu peste 80 de km/h. Românii au participat la ultra-maratonul extrem pentru o cauză nobilă. Ei susţin proiectul
„Pădurea copiilor”, care promovează plantarea unui puiet pentru fiecare nou-născut din România şi
reîmpădurirea terenurilor degradate din sudul ţării. [...] Maratonul arctic „Ultra 6633” presupune alergarea pe gheaţă pe o lungime de 566 de kilometri, dincolo de Cercul Polar şi a început vineri, 11 martie, şi s-a terminat după 150 de ore de la start. Prima ediţie a maratonului s-a desfășurat în anul 2007 şi de atunci doar 19 oameni au reuşit să termine cursa.
(Mihaela Stoica, Românul Tibi Uşeriu a câştigat cel mai greu maraton din lume, dincolo
de Cercul Polar, www.descopera.ro)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– numele proiectului susținut de românii care au participat la maratonul „6633 Arctic Ultra”;
– anul în care a avut loc prima ediție a acestui maraton. 4 puncte
2. Scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa:
Bistriţeanul Tibi Uşeriu a câştigat cel mai greu maraton din lume, „6633 Arctic Ultra”, pe care l-a
denumit „cursa vieţii”, ajungând primul la capătul celor 566 de kilometri din zona Cercului Polar.
4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: Pentru prima dată în istoria
acestui maraton, a pus steagul României dincolo de Cercul Polar. 4 puncte
5. Transcrie o propoziție principală și propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul
acesteia: Prima ediţie a maratonului s-a desfășurat în anul 2007 şi de atunci doar 19 oameni au reuşit
să termine cursa. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată
subiectivă, introdusă prin pronumele relativ care. 4 puncte
B. Redactează, în 150 – 250 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare reală sau
imaginară petrecută în timpul unei competiții. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.).

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 7
· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate
(de exemplu: succesul – reușita; am făgăduit – am promis; obișnuit – comun) 3 x 2 p. = 6 puncte
2. explicarea rolului cratimei în structura dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează elidarea unei vocale) 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text, care se
referă la cadrul temporal (de exemplu: mult ȋnainte de spectacol; diseară) 2 x 3 p. = 6 puncte
4. câte 3 puncte pentru formularea oricăror două idei principale/secundare din text
2 x 3 p. = 6 puncte
5. prezentarea semnificaţiei secvenței date 6 puncte
· prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p.
· respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.
B.
– câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru trăsături ale genului dramatic 4 x 1 p. = 4 puncte
– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale genului dramatic, valorificând textul dat
2 x 2 p. = 4 puncte
(Punctele pentru ilustrarea fiecărei trăsături a genului dramatic se acordă astfel:
· ilustrarea adecvată a trăsăturii – 2 p.
· prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 1 p.)
– adecvarea conținutului la cerință – 2 p.; adecvarea parțială a conținutului la cerință – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de
exemplu: Numele proiectului susținut de românii care au participat la maratonul „6633 Arctic Ultra”
este „Pădurea copiilor”.; Prima ediție a acestui maraton a avut loc în 2007.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei şi a titlului articolului (Mihaela Stoica; Românul
Tibi Uşeriu a câştigat cel mai greu maraton din lume, dincolo de Cercul Polar)
2 x 2 p. = 4 puncte
3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (pe – prepoziţia simplă; l- – pronume
personal; primul – numeral ordinal; zona – substantiv comun) 4 x 1 p.= 4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (acestui – atribut adjectival; steagul –
complement direct) 2 x 2 p.= 4 puncte
5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricărei propoziții principale (Prima ediţie a
maratonului s-a desfășurat în anul 2007; de atunci doar 19 oameni au reuşit) și a propoziţiei
subordonate (să termine cursa) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise: să termine cursa –
propoziţie subordonată completivă directă 2 x 1 p. = 2 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată
subiectivă, introdusă prin pronumele relativ care 4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate introduse prin pronumele relativ care – 3 p.
B.
– relatarea unei întâmplări petrecute în timpul unei competiții: cu respectarea succesiunii logice a
evenimentelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 2 p. 4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului
spaţio-temporal 2 x 2 p. = 4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei 1 punct
– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; adecvarea parţială – 1 p.
2 puncte
– ortografia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– punctuaţia (0 erori: 2 p.; 1 – 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct

28 iun. 2016

Ardelenisme

O propoziţie din opt cuvinte de câte două litere fiecare!

"No ni mă la el ce le be!"

(Mulţumesc, Ştefan S., Cluj!)