14 sept. 2012

ORDIN - privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013

În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, în baza prevederilor art.22, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

emite prezentul ordin:
Art.1. – Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013. Calendarul este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. (1) Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2012-2013 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010.

(2) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale.

(3) Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a Evaluării Naționale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru Evaluarea Națională, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau și se depozitează lucrările scrise.

Art.3. Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională, valabile în sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şisportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010 - 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010. Art.4. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin. Art.5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU,

Ecaterina ANDRONESCU

BUCUREŞTI

Nr.5606

Data: 31.08.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu