29 iun. 2016

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2015 – 2016 - 27 iunie 2016
Probă scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 2
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeşte următorul text:
Salcâmi, arbori de câmpie,
Cu flori albe năpădite de albine,
Voi îmi amintiți copilăria,
Voi sunteți frați cu mine.

Acolo pe malul râului,
Șesul întins, cireada de vite –
Un copil desculț alerga
Cu picioarele prin mărăcini rănite.

O, drumuri lungi, șerpuite prin iarbă ...
Mai trăiți, salcâmi, ori ați fost tăiați
Cândva-ntr-o iarnă cu zăpezi și viscol,
Frați ai mei, frați?

Poate dintre toți numai eu
Am rămas să port veșnic florile voastre
Scuturându-le, scuturându-le
Albe, sub ceruri albastre.

Căci sufletul copilului de-atunci
Adeseori învie-n mine –
Salcâmi, arbori de câmpie,
Cu flori albe năpădite de albine.
(A. E. Baconski, Salcâmi)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: alerga, veșnic,
căci. 6 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența învie-n mine. 6 puncte
3. Precizează măsura primului și a celui de-al doilea vers din poezie. 6 puncte
4. Transcrie un epitet şi o repetiție din textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificaţia versurilor: Salcâmi, arbori de câmpie,/Cu flori albe
năpădite de albine,/Voi îmi amintiți copilăria,/Voi sunteți frați cu mine. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la genul liric
a textului Salcâmi de A. E. Baconski. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului liric;
– să ilustrezi două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei formulate;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeşte următorul text:
     O mică insulă franceză din Oceanul Indian, care se află între Madagascar şi Mauritius, denumită Mafate, impresionează printr-o depresiune-amfiteatru în care se poate ajunge doar cu elicopterul sau mergând pe jos.
     Această vale în formă de amfiteatru se delimitează de restul insulei prin pereţi de stânci, prin munţi uriaşi şi prin pădurea tropicală. Ea a fost formată de magma unui vulcan în urmă cu trei milioane de ani. […]
     Aproape toţi rezidenţii sunt descendenţi ai celor ce au ocupat iniţial insula şi fiecare sat are câteva case colorate, cu acoperiş de tinichea. […]
     În depresiune, pe o suprafaţă de 100 km², nu există reţele de electricitate şi de apă. Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă, va trebui să aştepte până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul sau până ce va ajunge acolo pe jos.
     Insula, parte din La Réunion, a fost desemnată în 2010 de către UNESCO, alături de vecinele sale menţionate mai sus – Madagascar şi Mauritius –, locaţie a patrimoniului mondial, ceea ce a dus la un flux crescând de turişti în ultima perioadă. Pentru moment, cei ce vizitează această pierdută „grădină a Edenului” sunt trataţi cu privelişti care taie respiraţia, păduri luxuriante, largi câmpii africane, râuri sălbatice şi o bogată cultură locală.
     Mafate este, de asemenea, unul dintre puţinele locuri rămase pe lume unde se găseşte un ecosistem care s-a dezvoltat timp de milioane de ani în izolare.
(Andreea Marinaș, „Grădina pierdută a Edenului”: locul în care ajungi doar cu elicopterul,
www.adevarul.ro)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– numele unei insule învecinate cu insula Mafate;
– anul în care insula Mafate a fost desemnată de UNESCO locație a patrimoniului mondial. 4 puncte
2. Scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: Pentru
moment, cei ce vizitează această pierdută „grădină a Edenului” sunt trataţi cu privelişti care taie
respiraţia, păduri luxuriante, largi câmpii africane, râuri sălbatice şi o bogată cultură locală.
4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: fiecare sat are câteva case
colorate, cu acoperiş de tinichea. 4 puncte
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora:
Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă, va trebui să aştepte
până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul sau până ce va ajunge acolo pe jos. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
completivă directă, introdusă prin adverbul relativ unde. 4 puncte
B. Redactează, în 150 – 250 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare reală sau
imaginară petrecută într-o zonă turistică. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.).


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2015 – 2016
Probă scrisă
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate
(de exemplu: alerga – fugea; veşnic – mereu; căci – fiindcă) 3 x 2 p. = 6 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează căderea unei vocale) 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru precizarea măsurii primului vers (8 silabe) și a celui de-al doilea vers
(12 silabe) din poezie 2 x 3 p. = 6 puncte
4. câte 3 puncte pentru transcrierea oricărui epitet (de exemplu: drumuri […] șerpuite) şi a oricărei
repetiții (de exemplu: Scuturându-le, scuturându-le) 2 x 3 p. = 6 puncte
5. prezentarea semnificaţiei versurilor date 6 puncte
· prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p.
· respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.
B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat
2 x 2 p. = 4 puncte
(Punctele pentru ilustrarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel:
· ilustrarea adecvată a trăsăturii – 2 p.
· prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 1 p.)
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; adecvare parţială – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de
exemplu: O insulă învecinată cu Mafate este Madagascar/Mauritius.; În 2010 insula Mafate a fost
desemnată de UNESCO locație a patrimoniului mondial.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei şi a titlului articolului (Andreea Marinaş;
„Grădina pierdută a Edenului”: locul în care ajungi doar cu elicopterul) 2 x 2 p. = 4 puncte
3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (vizitează – verb predicativ; cu – prepoziție
simplă; care – pronume relativ; sălbatice – adjectiv propriu-zis) 4 x 1 p. = 4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (fiecare – atribut adjectival; case –
complement direct) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite
(Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă; să aştepte; până ce
acesta va fi adus în vale cu elicopterul; până ce va ajunge acolo pe jos.) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise: Dacă cineva are
nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă – propoziţie subordonată circumstanțială
condițională; să aştepte – propoziţie subordonată subiectivă; până ce acesta va fi adus în vale cu
elicopterul – propoziţie subordonată circumstanţială de timp; până ce va ajunge acolo pe jos –
propoziţie subordonată circumstanţială de timp 2 x 1 p. = 2 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu