4 iul. 2016

Examenul de bacalaureat naţional 2016

Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Varianta 7
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
ACTUL III
TABLOUL V
DANNY (cu tristeță sinceră. E schimbat, slăbit, parcă maturizat): Azi e o săptămână de când n-am primit
nimic. Ce-o fi cu ea? Ce i s-o fi întâmplat?
MADONA (aer fericit, care o înfrumusețează și o întinerește. E coafată frumos și fardată bine și discret):
Știu și eu?
DANNY: De patru luni, de la prima noastră întâlnire, scrisoarea ei nu mi-a lipsit în nicio săptămână. Și
acum, așa deodată, tace!
MADONA: Poate reflectează la ce ți-a spus în ultima scrisoare.
DANNY: Că în ziua când se va convinge c-o iubesc cu adevărat va ieși din anonimat?
MADONA: Da.
DANNY: Dar n-a avut timp destul să se convingă până acuma? Ce fac de patru luni decât s-o iubesc?
Ce dovezi mai mari vrea să-i dau? Am renunțat la căsătoria cu Zuc, la prieteni. Nu trăiesc decât cu
gândul și cu scrisorile ei. Părinții mei nu mai știu ce e cu mine. Doctorii la fel.
MADONA: Toți sunt convinși că suferi din cauza lui Zuc, fiindcă s-a logodit cu Turi ...
DANNY: Niște imbecili toți. Sufăr numai pentru „Ea”!
MADONA: Cred că e și un pic de literatură la mijloc, în afară de suferință ... Idila voastră e un fel de
roman ...
DANNY: Atunci și viața e un roman ...
MADONA: Fără îndoială. […] (Se așază.) Mai cuminte ar fi să renunți.
DANNY: E prea târziu acuma! O iubesc prea mult.
MADONA: Și dacă ar renunța ea?
DANNY: Nu știu ce-aș face. […] Ah! Și măcar dacă i-aș putea scrie! Aș convinge-o că dragostea mea e o
realitate și că viața mea fără ea e un chin. Joc tenis ca un disperat, numai cu antrenorul, ca să obosesc și
să mă pot odihni noaptea câteva ceasuri. Am slăbit patru kilograme.
MADONA: Câte unul pe lună.
DANNY: Nu mai râde! ... Tu nu știi ce înseamnă să iubești.
MADONA: De unde știi tu?
DANNY: Fiindcă n-ai iubit niciodată.
MADONA: Și dacă totuși aș fi iubit?
DANNY: Tu ești prea tare și dragostea, în fond, e o slăbiciune.
MADONA: Poate că am iubit stăpână pe mine?
DANNY: Hm! Și crezi tu că n-aș fi băgat eu de seamă?
MADONA (cu un surâs personal): Adevărat! Față de tine, nu pot avea niciun secret.
DANNY: Eu cred, Dona, că dacă tu ai fi iubit pe cineva, l-ai fi putut face într-adevăr fericit.
MADONA: Ce te face să crezi asta?
DANNY: Tot.
MADONA (cu teamă, ca un criminal care revine la locul crimei): Și crezi că pe mine m-ar putea iubi
cineva? […]
DANNY: Sunt absolut convins. Și – dacă îmi dai voie să-ți dau și un sfat în viața mea – iată-l: iubește,
Dona. Chiar dacă ai suferi cum sufăr eu acuma, totuși să știi că dragostea e cel mai bun lucru din viață ...
E aroma ei.
(Tudor Mușatescu, Madona)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor deodată şi teamă. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa n-am primit. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul
viață. 2 puncte
4. Precizează o temă a discuţiei dintre personajele din textul dat. 4 puncte
5. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe.
4 puncte
6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului feminin, exemplificând-o cu o
secvenţă semnificativă din textul dat. 4 puncte
7. Prezintă rolul notaţiilor autorului în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text:
DANNY: Sunt absolut convins. Și – dacă îmi dai voie să-ți dau și un sfat în viața mea – iată-l: iubește, Dona. Chiar dacă ai suferi cum sufăr eu acuma, totuși să știi că dragostea e cel mai bun lucru din viață ... E aroma ei. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul jocurilor pe dispozitive
electronice (calculator, tabletă, telefon inteligent etc.) în viața tinerilor.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie
şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema și viziunea despre lume într-un roman interbelic studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului interbelic studiat în perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
− prezentarea a două scene/secvenţe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din romanul interbelic studiat;
− ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale romanului interbelic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume (de exemplu: acţiune, titlu, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, perspectivă narativă, modalități de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbaj etc.);
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în romanul interbelic studiat.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de
analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind
numărul de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 7
Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. a)
Limba şi literatura română

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: deodată – brusc; teamă – frică) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează elidarea unei vocale;
marchează rostirea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat
2 puncte
4. precizarea oricărei teme a discuţiei dintre personajele din textul dat (de exemplu: iubirea) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt mărci ale adresării directe (de exemplu: nu ştii; Dona) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. – menţionarea unei modalităţi de caracterizare a personajului indicat 2 puncte
– exemplificarea printr-o secvenţă din text a modalităţii de caracterizare menţionate 2 puncte
7. prezentarea rolului notaţiilor autorului în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p.; prezentare schematică – 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului dramatic, prezente în textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa notaţiilor autorului)
2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei indicate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică, ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
– structura discursului de tip argumentativ:
· formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.; text parţial organizat, fără echilibru între componente – 2 p. 4 puncte
· utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată – 4 p.;
utilizare parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
– conţinutul argumentării:
· formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
· câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei 2 x 3 p. = 6 puncte
· câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
· formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
– respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
· registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
· respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
· respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
· respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului
interbelic studiat în perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică: evidenţierea trăsăturii – 2 p.; simpla menţionare a trăsăturii – 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte
– prezentarea a două scene/secvențe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din romanul interbelic studiat 4 puncte
· menţionarea temei şi a viziunii despre lume – 1 p.
· ilustrarea temei şi a viziunii despre lume prin două scene/secvențe comentate – 3 p.; ilustrarea printr-o scenă/secvență comentată – 2 p.; simpla indicare a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale
romanului interbelic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în romanul
interbelic studiat: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p.; încercare de susţinere sau schematism – 2 p.;
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
· text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
· text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
· text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.
· relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
· relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu