7 mar. 2014

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2013-2014
Limba şi literatura română
 SIMULARE
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
 
 SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte, cu atenţie, textul:
Câte culori au fost, o, Doamne,
Și-acum totul e alb, totul e alb –
Până departe sub dealuri
Zăpada sărută întinderile.

Din cerul metalic așteptam fulgii,
Ca să închid ochii și să-i simt atingându-mi pleoapele –
Dar unde mai merg când e seară
Și pe zăpadă urme nu se văd?

Când eram copil era destul să privesc
În preajma serii întinderi de zăpadă,
Ca să aud urletele pustii ale lupilor
Și să-mi joace prin față năluci.

Acum știu că lupul se teme de oameni,
Mai mult decât arborii se teme –
Dar ca și-atunci, aș sta zile-n șir
Privind mereu înzăpezitele câmpuri.

Seară albastră – alb fără margini,
Iată și fulgii pe care îi așteptam,
Încremenire – doar timpul se duce departe,
Însă urmele pașilor lui nu se văd pe zăpadă.

(A.E. Baconsky, Zăpada sărută întinderile)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: merg, destul, încremenire. 6 puncte
2. Precizează diftongii din următoarele cuvinte: Doamne, dealuri, mereu. 6 punct
3. Selectează un epitet și o repetiție din textul dat. 6 puncte
4. Menționează două trăsături ale genului liric prezente în textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația versurilor: Câte culori au fost, o, Doamne,/Și-acum totul e alb, totul e alb – /Până departe sub dealuri/Zăpada sărută întinderile. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre semnificația titlului poeziei Zăpada sărută întinderile de A.E. Baconsky. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:– să formulezi o opinie despre semnificația titlului poeziei;
– să-ți susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul:
 
Maramureșul este un ținut de legendă situat în nordul României și în centrul Europei. Denumit și Țara Lemnului, Maramureșul este un loc unde tradițiile și obiceiurile parcă stau în loc de peste 2000 de ani. [...] Omul este, de asemenea, un element important în Maramureș. Este înțelept, caracterizatprin creativitate, simț artistic, hotărâre și curaj, un om de onoare și fără frică. El a creat în acest spațiu un loc unic cu o lege proprie nescrisă, o arhitectură aparte a spațiului în care trăiește, un port popular și un folclor autentic. Inspirația izvorăște din activitățile milenare ce privesc muncile câmpului, munca în pădure și creșterea animalelor. Călătorul ce vizitează prima oară această zonă rămâne surprins să descopere oameni originali, care și astăzi folosesc în activitățile lor multe din mijloacele și uneltele folosite de strămoșii lor. În Maramureș există mulți meșteri și creatori populari, păstrători ai tradițiilor și secretelor meșteșugurilor populare, care pot fi surprinși la lucru în atelierele lor. Elementul care completează imaginea Maramureșului este relieful încântător, variat ca morfologie și complex prin alcătuire. Personalitatea reliefului este dată de o zonă montană importantă prin altitudini ce depășesc 2000 metri, dealuri, podișuri și piemonturi și, în cele din urmă, zone joase, depresiuni, lunci și câmpie. Deliciul locurilor este dat de peisaje unice presărate cu căpițe și clăi de fân, cu păduri de foioase frumos pastelate toamna, cu panorame surprinzătoare
și ierni geroase cu zăpadă ce creionează imagini desprinse parcă din cărțile de povești.
(***, Maramureș: oameni, tradiții, locuri)
A. Scrie, pe foaie de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– zona geografică descrisă;
– numirea a două forme de relief care se regăsesc în zona geografică descrisă. 4 puncte
2. Indică două trăsături ale locuitorilor din zona geografică descrisă. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: Elementul care completează imaginea Maramureșului este relieful încântător, variat ca morfologie și complex prin alcătuire. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: Este înțelept, caracterizat prin creativitate, simț artistic, hotărâre și curaj, un om de onoare și fără frică. 4 puncte
5. Transcrie fiecare propoziţie din fraza următoare, precizând felul subordonatei: În Maramureș există mulți meșteri și creatori populari, păstrători ai tradițiilor și secretelor meșteșugurilor populare, care pot fi surprinși la lucru în atelierele lor. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, introdusă prin pronumele relativ ce. 4 puncte
B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă naraţiune în care să prezinţi o întâmplare petrecută în timpul unei vizite reale/imaginare într-o zonă turistică. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie: – să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; – să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei; – să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p;punctuaţia – 2 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2013-2014
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
SIMULARE

· Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (42 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate (de exemplu: merg – mă duc, plec; destul – suficient, îndeajuns; încremenire nemișcare, neclintire) 3x2p=6 puncte
2. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărui diftong din cuvintele indicate (Doam-ne, dea-luri, me-reu)3x2p=6 puncte
3. câte 3 puncte pentru selectarea oricărui epitet (de exemplu: cerul metalic) și a oricărei repetiții(de exemplu: totul e alb, totul e alb) din textul dat 2x3p=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două trăsături ale genului liric prezente în text (de exemplu: transmiterea directă a unor idei și sentimente; prezența mărcilor lexico-gramaticale ale subiectivității) 2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată a semnificaţiei versurilor, respectând precizarea referitoare la numărul de cuvinte 6 p./prezentarea parţial adecvată a semnificaţiei versurilor, cu respectarea numărului de cuvinte indicat 3 p./încercare de prezentare a semnificației versurilor 1p. 6 puncte

B.
– formularea adecvată a opiniei despre semnificaţia titlului 4 p./încercare de formulare a opiniei despre semnificația titlului 2 p. 4 puncte
– susţinerea opiniei formulate prin două argumente, valorificând textul dat 4p./încercare de
susţinere a opiniei formulate printr-un argument, valorificând textul dat 2p./încercare de susţinere sau argumentare, fără valorificarea textului 1p. 4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă: (claritatea și coerența ideilor; echilibru între componentele compunerii) 2p./conţinut parţial adecvat 1p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunțuri cerute (de exemplu: Zona geografică descrisă este Maramureșul; Două forme de relief care se găsesc în Maramureș sunt munții și dealurile.) 2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru indicarea a două trăsături ale locuitorilor din zona geografică descrisă 2x2p=4 puncte
3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părți de vorbire (care – pronume relativ; Maramureșului substantiv propriu; este – verb copulativ; încântător – adjectiv propriu-zis) 4x1p=4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice (înțelept – nume predicativ; artistic atribut adjectival) 2x2p=4 puncte
5. – câte 1 punct pentru transcrierea fiecărei propoziții din fraza dată (de exemplu: În Maramureș există mulți meșteri și creatori populari, păstrători ai tradițiilor și secretelor meșteșugurilor populare; care pot fi surprinși la lucru în atelierele lor) 2x1p=2 puncte
– 2 puncte pentru precizarea felului propoziției subordonate transcrise: propoziție subordonată atributivă 2 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziții în care să existe o propoziție subordonata predicativă, introdusă prin pronumele relativ ce 4 puncte
– 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziții
3 puncte pentru construirea corectă a propoziției subordonate indicate introduse prin
pronumele relativ ce
B. – relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor 4 p./relatarea unei întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2 p. 4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spațio-temporal 2x2p=4 puncte
– adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor; echilibru între componentele compunerii) 2 p./conținut parțial adecvat 1 p. 2 puncte
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
unitatea compoziției 1 punct
coerența textului 2 puncte
registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p./adecvarea parțială 1p.
2 puncte
ortografia (0 erori-3p./ 1-2 erori – 2p./ 3-4 erori – 1p./5 sau mai multe erori – 0p.) 3 puncte
punctuația (0-erori-2p./ 1-2 erori – 1p./ 3 sau mai multe erori – 0p.) 2 puncte
așezarea corectă a textului în pagină 1 punct
lizibilitatea 1punct


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu