7 mar. 2014

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
GABRIELA: Toate ar fi cum ar fi, dar de ce locuiţi la Olteniţa?
OGARU: Mi-a plăcut să locuiesc retras … Prezenţa oamenilor mă oboseşte. Zgomotele mă trezesc
din lumea mea de basm … Lângă locuinţa mea se află un pârâu, şi pe malul respectivei ape stau
ceasuri întregi meditând … Eu sunt aventura, domnişoară! Eu sunt necunoscutul, trepidaţia, poezia,
subconştientul dezlănţuit … Am, vă dau cuvântul meu de onoare, un suflet de trubadur. Tânjesc după
poezie, după gondole, după baluri la Veneţia, după orhidee, după romane celebre, [...] după tot ce e
frumos în viaţă.
GABRIELA: Trubadurii, trubadurii! Chiar şi cei din secolul al optsprezecelea erau foarte simpatici!
OGARU: Eu, domnişoară, sunt ultimul trubadur, şi nu mi-e ruşine s-o recunosc. E aşa de trist să fii
ultimul trubadur … Unde sunt trubadurii, domnişoară?
GABRIELA: Nu ştiu. Parcă i-a înghiţit pământul … […]
GABRIELA: Şi ce-ai să-mi cânţi?
OGARU: Cântece de dragoste. Numai cântece de dragoste. Căci dragostea e singurul lucru serios,
restul e zădărnicie …
GABRIELA (se înfurie): Da? Şi sportul? (Vrea să plece) Sportul nu e un lucru serios?!
OGARU (fuge după ea): Ba da, domnişoară! [...] ! Pe aceste două … coloane se sprijină globul
pământesc … Nu râdeţi de mine, domnişoară. Am fost copil şi am rămas un copil. Am făcut armata la
artilerie, dar am rămas tot un copil … Sunt un trubadur, iubiţi-mă … [...] … Am să vă urmăresc
permanent … vi-o jur … Dacă vă transferă, nu mă uitaţi.
GABRIELA: Dacă mă transferă, te uit.
OGARU: Uitarea femeilor e dulce ca floarea de iasomie. […] Vă iubesc enorm, deşi nici cuvântul
„enorm”… Vă ador … nici cuvântul „ador” nu exprimă tot clocotul … A … cuvintele! Nu găsesc
cuvintele! ...
GABRIELA: Iubesc o altă persoană.
OGARU: Nu cred. Ar fi prea crud … [...]
GABRIELA: Nu ştiu nimic. Eu sunt femeie. [...]
OGARU: A, eternul feminin! ... Am să te răpesc, domnişoară!
GABRIELA (topită): Da? Ai să mă răpeşti? Mai spune o dată, de două ori, până la saturaţie!
OGARU: Am să vă răpesc, domnişoară. Ca un vechi trubadur … Am să te răpesc!
GABRIELA (bate fericită din palme): Asta zic şi eu romantism! Vai, ce bine-mi pare! ... Am să fiu
răpită! Cu asta m-ai cucerit, o, ciudate necunoscut! ... (Înaintează fericită spre mijlocul scenei) Ah, ce
aventură! Am să fiu răpită! Ca într-o coproducţie franco-italiană!
(Teodor Mazilu, Somnoroasa aventură)
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: retras şi zădărnicie. 2 puncte
2. Explică rolul virgulei în secvența: Vai, ce bine-mi pare. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul suflet.
2 puncte
4. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
5. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt mărci ale adresării directe. 4 puncte
6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului Ogaru, exemplificând cu o secvență
semnificativă din textul dat. 4 puncte
7. Prezintă rolul notațiilor autorului din textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvență:
OGARU: Am să vă răpesc, domnişoară. Ca un vechi trubadur … Am să te răpesc!
GABRIELA (bate fericită din palme): Asta zic şi eu romantism! Vai, ce bine-mi pare! ... Am să fiu
răpită! Cu asta m-ai cucerit, o, ciudate necunoscut! ... (Înaintează fericită spre mijlocul scenei) Ah, ce
aventură! Am să fiu răpită! Ca într-o coproducţie franco-italiană! 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa călătoriilor în
formarea personalității tinerilor.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
– să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
– să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
– să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile de construcţie a
unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din textul narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu;
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a unei trăsături a personajului ales;
– ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziție ale textului narativ studiat, semnificative
pentru construcţia personajului ales (de exemplu: incipit, final, episoade/secvențe narative, tehnici
narative, construcția personajelor, modalități de caracterizare a personajului, tipuri de personaje,
limbajul personajelor, registre stilistice etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema din textul narativ studiat se reflectă în
construcţia personajului ales.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități
de analiză și argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
și să dezvolte subiectul propus.
 
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Actul I; Scena 5
DECEBAL, GENA, apoi DINU
GENA: Hai să ne facem lecțiile, că pe urmă am treabă ... (Se instalează amândoi la masă.) Ce-ai
mâine?
DECEBAL: Mâine? ... Am ... am ... am ora-ntâi cântul, ora a doua gimnastica, ora a treia caligrafia
și, după-prânz, am desenul și ... și ...
GENA: Și mai ce?
DECEBAL: Și purtarea ...
GENA: Bun! Dar poimâine ce ai?
DECEBAL: Poimâine n-am nimic, că e duminică.
GENA: Atunci să ne facem lecțiile pentru luni ... Ce v-a dat la aritmetică?
DECEBAL: Ne-a dat tot problemele alea pe care le-am mai avut ...
GENA: Le-ai scris?
DECEBAL: Da.
GENA: Ia dă caietul încoace, să vedem ... (Decebal îi dă un caiet.) Unde sunt scrise?
DECEBAL: Pe caietul celălalt, că asta e nou. Ieri mi l-am cumpărat.
GENA: Și cel vechi unde e?
DECEBAL: L-am uitat la școală ...
(Se aude o bătaie sfioasă în ușă.)
GENA: Cine e? (Se duce de deschide.) A! Domnu Dinu! (Se emoționează.)
DINU: Sărut mâna. Vă deranjez?
GENA: Deloc ... Poftiți, domnule Dinu ... (Cu un gest de cochetărie modestă își scoate șorțul și-l
ascunde repede sub sulul canapelei.)
DINU (stingherit, nu poate ascunde că tot ce spune e minciună și că adevăratul scop al vizitei sale e
Miza): Am venit să spui numai două vorbe lui Traian și plec ...
GENA: Traian a plecat în oraș ... […]
DINU: Nu v-a spus unde se duce?
GENA: Nu ...
DINU: Atunci, n-aș vrea să vă deranjez ... (Gest spre masa cu cărți.)
GENA: Nu ne deranjezi deloc ... Tocmai terminasem să ne facem lecțiile. (Decebal e radios.) Cred
că Traian se-ntoarce dintr-un moment în altul ...
DECEBAL: Minte! A spus că nici nu vine la masă ... […]
GENA: Îți dau voie să te duci la joacă ... Un ceas ...
DECEBAL: Și lecțiile când mi le fac? Am ora-ntâi aritmetica, ora a doua istoria, ora a treia geografia
și după-masă am gramatica și intuiția ...
GENA: Lasă, lasă ... nu mai fi așa de silitor, să-ți faci lecțiile de azi pentru luni ... Pentru azi ai învățat
destul ...
(Decebal iese)
(Tudor Mușatescu, Titanic Vals)
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasa a XII-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)
Pagina 2 din 2
Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. Numește câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: am cumpărat și sfioasă.
2 puncte
2. Explică rolul punctelor de suspensie în secvența: Mâine? ... Am ... am ... am ora-ntâi cântul, ora a
doua gimnastica, ora a treia caligrafia și, după-prânz, am desenul și ... și ... 2 puncte
3. Construiește un enunț în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului lecție. 2 puncte
4. Precizează tema dialogului dintre Decebal și Gena. 4 puncte
5. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe. 4 puncte
6. Menționează o modalitate de caracterizare a personajului Gena, exemplificând cu o secvență
semnificativă din textul dat. 4 puncte
7. Prezintă rolul notațiilor autorului din textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului dramatic. 4 puncte
9. Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvență: 4 puncte
DINU: Sărut mâna. Vă deranjez?
GENA: Deloc ... Poftiți, domnule Dinu ... (Cu un gest de cochetărie modestă își scoate șorțul și-l
ascunde repede sub sulul canapelei.)
DINU (stingherit, nu poate ascunde că tot ce spune e minciună și că adevăratul scop al vizitei sale e
Miza): Am venit să spui numai două vorbe lui Traian și plec ...
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte, despre importanța studierii
disciplinelor umaniste.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecți structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de
problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie și
de punctuație) și precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje
dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele două personaje alese din
textul narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu;
− evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate, a modului în care evoluează relația
dintre cele două personaje;
− ilustrarea a patru elemente de structură și de compoziție ale textului narativ studiat, semnificative
pentru analiza relației dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și
spațiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
− susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în
evoluția relației dintre cele două personaje.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;
abilități de analiză și argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia
2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea
precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
și să dezvolte subiectul propus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu