7 mar. 2014

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

Margărita și cu maica sa, după o scurtă oprire, se îndreptară cătră ușa din fund care ducea la capela palatului. Agiungând însă la acea ușă, copila se opri și se îngălbini pe față dând cu ochii de un tânăr care, galbân ca și dânsa, i se închina profund pentru ca să-și ascundă tulburarea. Această scenă mută, ce cuprindea un mister adânc, trecu nevăzută de nime, și mireasa, urmând după maica sa, care o trăgea de mână, ieși din salon. Damele și cavalerii se îndreptară în grabă spre capela unde era să se celebreze cununia, iar tânărul, rămas singur, căzu pe un jilț cu inima zdrobită de o crudă suferință; ochii i se umplură de lacrimi, și moartea îi apăru ca o binefacere dumnezeiască!
După o oară, societatea se întoarsă în salon, felicitând pe socri și pe tinerii însurați, după vechiul obicei. Socrii plini de bucurie și noul însurat, glorios de fericirea lui, mulțămeau în dreapta și în stânga, pe când Margărita se ținea deoparte, în tăcere, ca o statuie de marmoră albă; numai ochii săi dădeau încă semne de viață prin două lacrimi dureroase în care se reflecta veselia adunărei.
Tânărul Alexis se apropie de dânsa și îi zise cu glas uimit:
— Dați-mi voie, doamna mea, să adaog și eu felicitările mele pe lângă toate complimentele
câte ați priimit în astă-seară. Toți v-au adresat urări de fericire; eu vă doresc împlinirea dorinților ce ați avut necontenit de a călători în Francia și în Italia.
            Margărita privi la tânărul ce-i grăia cu o cătătură lungă și întristată; apoi zise:
— Primit-ați un buchet de flori?
— Da, mi l-au dat domnul M., barbatul d-voastre, când am intrat în salon.
— Și v-au spus că-i din partea mea?
— Nu.
— Acel buchet l-am compus eu însămi pentru d-voastră, adăogi ea roșindu-se pe obraji.
— Și eu mă giur să-l păstrez toată viața mea ca un suvenir neprețuit! ... răspunse Alexis,
tremurând de uimire.
Câteva persoane se apropiară de Margărita; iar Alexis se retrase încet, strângând la peptu-i un mic buchet de flori de trandafir, de violete și de rezada*. Din cea mai adâncă desperare, el trecuse pe loc în cea mai vie bucurie.
(V. Alecsandri, Margărita)
*rezada, s.f. – plantă decorativă, cu flori mici, galbene-aurii, cu miros plăcut

Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: mister şi necontenit. 2 puncte
2. Explică rolul virgulei în secvența: — Acel buchet l-am compus eu însămi pentru d-voastră, adăogi
ea roșindu-se pe obraji. 2 puncte
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină verbul a duce. 2 puncte
4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe din text care conturează dimensiunea spațială. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul perfect simplu din textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvență din text: Câteva persoane se apropiară de
Margărita; iar Alexis se retrase încet, strângând la peptu-i un mic buchet de flori de trandafir, de violete
și de rezada. Din cea mai adâncă desperare, el trecuse pe loc în cea mai vie bucurie. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre impactul rețelelor de ocializare asupra tinerilor.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinți particularitățile de construcție
a unui personaj dintr-o comedie studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din comedia studiată;
− evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două citate/situații/scene comentate;
- lustrarea a patru elemente de structură și de limbaj ale comediei studiate, semnificative pentru
construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, intrigă, scenă, notațiile autorului,
replici, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
− susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema comediei studiate se reflectă în
construcția personajului ales.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități
de analiză și argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinteși să dezvolte subiectul propus.
 
 

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
 
Se ducea în fiecare zi la bibliotecă şi cerea multe cărţi şi colecţii de reviste vechi. Le răsfoia cu
atenţie, lua note, redacta fişele bibliografice, dar toată munca aceasta alcătuia un camuflaj. Îndată ce
citea primele rânduri, ştia ce va urma; fără să înţeleagă procesul de anamneză* (cum se obişnuise să-l
numească), orice text pe care-l avea în faţă, dacă dorea să-i afle conţinutul, descoperea că-l cunoaşte.
Câtva timp după ce începuse lucrul la bibliotecă, avusese un vis lung şi dramatic, pe care şi-l amintea
numai fragmentar, pentru că, trezindu-se de mai multe ori, îl întrerupsese. Îl impresionase mai ales
acest amănunt: în urma electrocutării, activitatea lui mentală anticipează oarecum condiţia pe care o
vor dobândi oamenii după câteva zeci de mii de ani. Principala caracteristică a noii umanități va fi
structura vieții psihomentale: tot ce fusese cândva gândit sau înfăptuit de oameni, exprimat oral sau în
scris, era recuperat printr-un anumit exercițiu de concentrare. […]
Încă din 1939 se hotărâse să descrie într-un caiet special ultimele lui experienţe. Începuse prin
a comenta acest fapt […]: cunoaşterea spontană, într-un anumit sens automată, nu anulează interesul
cercetării, nici bucuria descoperirii. Alese un exemplu uşor de verificat: plăcerea cu care iubitorul de
poezie citeşte un poem pe care-l cunoaşte aproape pe dinafară. L-ar putea recita, şi, totuşi, uneori,
prefera să-l citească. Pentru că această nouă lectură îi da prilejul să descopere frumuseţi şi înţelesuri
pe care nu le bănuise până atunci. Tot aşa, această imensă ştiinţă pe care o primise de-a gata, toate
limbile şi literaturile pe care se trezise că le cunoaşte nu i-au ştirbit bucuria de a le învăţa şi cerceta.
(Mircea Eliade, Tinereţe fără tinereţe … )
*anamneză, s.f. – reamintire a ideilor pe care sufletul le-ar fi cunoscut într-o existență anterioară
Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: amănunt şi înţelesuri.
2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența: să-l citească. 2 puncte
3. Construiește un enunț în care să ilustrezi sensul conotativ al verbului a se duce. 2 puncte
4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
5. Precizează o temă și un motiv literar prezente în textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe din text care fixează dimensiunea temporală. 4 puncte
7. Prezintă valoarea expresivă, din textul dat, a verbelor la timpul imperfect. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte
9. Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvență din text: Alese un exemplu uşor de
verificat: plăcerea cu care iubitorul de poezie citeşte un poem pe care-l cunoaşte aproape pe dinafară.
L-ar putea recita, şi, totuşi, uneori, prefera să-l citească. Pentru că această nouă lectură îi da prilejul
să descopere frumuseţi şi înţelesuri pe care nu le bănuise până atunci. 4 puncte
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)
Pagina 2 din 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul artei în educarea tinerilor.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
– să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
– să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
– să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje
dintr-o comedie studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele două personaje alese din
comedia studiată;
− evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate, a modului în care evoluează relația
dintre cele două personaje;
− ilustrarea a patru elemente de structură și de limbaj ale comediei studiate, semnificative pentru
construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, intrigă, scenă, notațiile autorului,
replici, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
− susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema din comedia studiată se reflectă în
evoluția relației dintre cele două personaje.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu