31 aug. 2011

Limba şi literatura română - Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2011

Varianta 3
SUBIECTUL I (30 de puncte)


Se dă următorul text:
     "Birjarul a închis portiţa în urma ei şi, în clinchet de zurgălăi, Adela s-a dus. De pe canapeaua de dinainte, şi-a mai scos capul de câteva ori din landou, cu fluturări de voal - voalul care-mi dezmierdase buzele pe drumul spre Văratic şi pe de atunci nu şi-l mai pusese niciodată - şi, la o cotitură a drumului, după o dugheană dărăpănată, dispăru într-o singură clipă cea din urmă fluturare a voalului roz.
     În acest moment începu trecutul. Ca o muzică de pe alte tărâmuri, reflectată într-un ecou, erau toate câte se petrecuseră în zilele fierbinţi ale verii, care trecuse şi ea.. Cetatea Neamţului, Văraticul, Ceahlăul, drumurile pline de soare, nopţile cu lună îmi apăreau acum ca un cortegiu al verii, care defilase repede şi dispăruse după orizont, condus de Adela.
     "Fost-a, na fost, ori a fost vis?" Cuvintele astea simple, puţin cam ridicole, scrise cu litere chirilice într-o carte foarte veche de stihuri, mă obsedează.
     Mă duc sub copacul mare, unde i-am spus cândva, odinioară.... Da, i-am... I-am spus stângaci, ofensator de stângaci, subliniind că nu vreau să-i spun, dar i-am spus! Atunci mi-a dat mâna ei mică şi rece şi puţin din braţul ei rotund cu miros de ambră, când i-am simţit inima în pulsul care bătea alarmat sub buzele mele. "
                                                                                 (G. Ibrăileanu, Adela)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: odinioară, alarmat. (2 puncte)
2. Explică rolul punctelor de suspensiue în secvenţa: Mă duc sub copacul mare, unde i-am spus cândva, odinioară... (2 puncte)
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţione / expresie care să conţină verbul a se duce. (2 puncte)
4. Precizează tipul de perspectivă narativă din textul citat. (4 puncte)
5. Transcrie două cuvinte din text care aparţin câmpului semantic al timpului. (4 puncte)
6. Notează două motive literare din textul dat. (4 puncte)
7. Prezintă rolul interogaţiei retorice din textul dat. (4 puncte)
8. Ilustrează cu exemple din text două trăsături ale genului epic. (4 puncte)
9. Comentează, în şase - zece rânduri, următoarea secvenţă din textul dat: În acest moment începu trecutul. Ca o muzică de pe alte tărâmuri, reflectată într-un ecou, erau toate câte se petrecuseră în zilele fierbinţi ale verii, care trecuse şi ea... (4 puncte)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 15-20 de rânduri despre prietenie de la ideile sugerate de afirmaţia lui Nichita Stănescu: "PRIETENIA NU ESTE UN D0R, CI 0 PREZENŢĂ".

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; (8 puncte)
- să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a prpriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzi pertinente; (16 puncte)
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limita de spaţiu indicată.
Atenţie! Formulările de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că ... / Afirmaţia autorului este corectă ... nu se consideră ipoteză.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi modul în care se reflectă o temă (banul, destinul, istoria, familia etc.) într-o nuvelă studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- evidenţierea unei trăsături care face posibilă încadrearea nuvelei într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- susţinerea unei opinii despre modul în care tema aleasă este reflectată în nuvela studiată;
- ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului narativ, semnificative pentru tema aleasă (acţiune, conflicte, relaţii temporale şi spaţiale, perspectiva narativă, tehnici narative, incipit, final, limbaj etc.);
- ilustrarea relaţiilor dintre două personaje, prin care tema aleasă se evidenţiază în nuvela studiată.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris -3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare - 3 puncte; utilizarea limbii literare - 2 puncte; încadrarea în limita maximă a spaţiului indicată - 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini şi să dezvolte subiectul propus.

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea oricăror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu, odinioară – cândva, alarmat – accelerat) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului punctelor de suspensie în secvenţa indicată (de exemplu, marchează tonul nostalgic al rememorării) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/ expresie care conţine verbul a se duce 2 puncte
4. precizarea corectă a tipului de perspectivă narativă (de exemplu, perspectivă subiectivă) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte din câmpul semantic indicat 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru notarea oricăror două motive literare prezente în text (de exemplu, amintirea, sărutul)
2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului interogaţiei retorice din textul dat 4p/ prezentare superficială 2p- 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu, prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje, folosirea naraţiunii ca mod de
expunere dominant, îmbinat cu monologul interior sau descrierea) 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limita de spaţiu indicată 4p/ comentare parţial
adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate 2p 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4p/ formulare parţial adecvată 2p -4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu, verbe de opinie,
adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/ locuţiuni
conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv,
final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4p/ utilizare parţial adecvată 2p-  4 puncte
− conţinutul argumentării:
− formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de problematica propusă [formulările de tipul Sunt/ nu sunt de
acord cu afirmaţia.../ Autorul are dreptate când afirmă că.../ Afirmaţia autorului este corectă... nu se
consideră ipoteză] 2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente [pro si/sau contra] adecvate ipotezei 2x3p=6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate 2x3p=6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare si a limitei de spaţiu indicate:
− registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice – 2p.; 2 greseli – 1p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2p.; 2 greşeli – 1p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea limitei de spaţiu indicate 1 punct
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– evidenţierea oricărei trăsături a nuvelei pentru care a optat candidatul, care face posibilă încadrarea într-o
tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică 4 puncte
− susţinerea unei opinii în concordanţă cu cerinţa 4p/ încercare de susţinere a opiniei, schematism 2p
4 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură si compoziţie ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea temei alese 4x1p= 4 puncte
− ilustrarea detaliată şi nuanţată a relaţiilor dintre două personaje, prin care se evidenţiază tema în nuvela
aleasă 4p/ ilustrare schematică, ezitantă 2p 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• Se acordă 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
introducere, cuprins si încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică.
• Se acordă 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică.
• Se acordă 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• Se acordă 3 puncte pentru relaţie adecvată idee-argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante.
• Se acordă 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată idee-argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante.
• Se acordă 1 punct relaţie idee-argument inexistentă, idei nerelevante, schematism.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite pentru conţinutul eseului, claritate a enunţului, varietate a
lexicului, sintaxă adecvată – 2p/ vocabular restrâns, monoton 1p) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori – 2p/ 2 erori – 1p/ 3 sau mai multe erori – 0p) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori – 2p/ 2 erori – 1p/ 3 sau mai multe erori – 0p) 2 puncte
− asezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini şi să dezvolte subiectul propus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu