18 ian. 2012

GRADUL DIDACTIC I - Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA COLOCVIULUI
PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
seria 2012 - 2014

Perfecţionarea cadrelor didactice prin gradul didactic I se realizează conform O.M. nr.5720/20.10.2009 – „Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar”.
Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I la toate specializările pentru profesori, institutori, învăţători, educatoare constau în:
a) colocviu de admitere;
b) elaborarea unei lucrări metodico-stiinţifice;
c) inspecţie specială precedată de două inspecţii curente;
d) susţinerea lucrării metodico-stiinţifice.
· Colocviul se va desfăşura în perioada 3-5 februarie 2012  și 10- 12 februarie 2012. Programarea detaliată pe specializări, zile şi ore a susţinerii colocviului de admitere la gradul didactic I se va afişa pe site-ul Universităţii (www.ugal.ro) și site-ul DPPD (www.dppd.ugal.ro) după data de 25 ianuarie 2012.
Cererile cu opţiunile exprimate de candidaţi referitor la titlul lucrării metodico-ştiinţifice şi
 coordonatorul ştiinţific al acesteia se vor depune în perioada: 19 - 23 decembrie 2011 și 9 - 31 ianuarie
2012. Cererile vor avea în mod obligatoriu toate câmpurile completate şi vor fi însoţite de copia chitanţei
de plată a taxei de înscriere şi de 3 anexe: a) argumentarea alegerii temei, b) propunerea privind structura/cuprinsul lucrării, c) lista cu bibliografia specifică temei.
· Plata taxei se poate face la casieria Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, sau prin mandat poştal /ordin de plată cu specificarea următoarelor date: numele candidatului din certificatul de naştere (numele după căsătorie), iniţiala tatălui, prenumele şi CNP-ul acestuia, contul IBAN RO75TREZ306504601X000435, cod fiscal 3127522, la Trezoreria Municipiului Galaţi, cu destinaţia Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, şi precizarea că suma în cuantum de 200 lei reprezintă taxa de înscriere pentru colocviul de admitere la gradul didactic I.
Cererile şi dovada achitării taxei pot fi:
- depuse la Secretariatul general, camera 89, după ce în prealabil au fost înregistrate la Registratura Universităţii;
- transmise prin fax la nr : 0236.461353
- scanate şi transmise prin e-mail la adresa : vsava @ugal.ro .

CERERILE SE POT DESCARCA DE AICI

· Pentru colocviul de admitere „tematica va fi alcătuită, în mod echilibrat, din două ariitematice, respectiv:
a) teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări
metodico-ştiinţifice;
b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acesteia.” (Anexa la OM.5720/20.10.2009, art. 66, alin. 2).
· Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pe funcţii didactice, este următoarea:
 un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitate pedagogie;
 un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în
care candidaţii susţin examenul, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială sau de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul respectiv de specializare sau a finalizat studii de doctorat ori masterat în ştiinţele educaţiei; (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art. 66).

· Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis/respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidaţii declaraţi respinşi la colocviul de admitere se pot reînscrie pentru susţinerea examenului după trei ani.
Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea etapelor precizate în prezenta Metodologie (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art. 66).
· Desemnarea conducătorilor ştiinţifici se face de către centrul de perfecţionare, în funcţie de două criterii, respectiv :
a) corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico-stiinţifice şi domeniul de competenţă al coordonatorului;
b) opţiunea scrisă a candidaţilor, în limita numărului maxim de coordonări aprobate de centrul de perfecţionare pentru fiecare profesor coordonator (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art. 67, alin. 4);
· Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de admitere se efectuează, într-o primă etapă, imediat după desfăşurarea colocviului, prin consultarea candidaţilor, avându-se în vedere criteriile menţionate la alin. (4), precum şi distribuirea raţională a numărului de lucrări pe fiecare profesor conducător. Situaţia definitivă a titlului lucrării metodico-ştiinţifice şi a repartizării candidaţilor pe coordonatori este stabilită de către conducerea centrului de perfecţionare şi este comunicată candidaţilor, în scris, la instituţia în care îşi desfăşoară activitatea didactică, după 26.02.2010. (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art 67, alin.5);
· Modalitatea de organizare şi conţinutul colocviului sunt conforme anexei nr. 5 la OM. 5720 /20.10.2009 – „PROCEDURA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I”
· Pentru colocviul de admitere fiecare candidat va alege o temă din cele afişate sau va propune o altă temă din domeniu şi va studia selectiv bibliografia recomandată, aferentă temei alese şi a celorlalte două domenii din conţinutul colocviului (cercetarea psihopedagogică şi proiectarea didactică).
· La colocviul de admitere candidaţii vor prezenta comisiei o propunere de plan al lucrării metodico-ştiinţifice şi bibliografia selectată în funcţie de tema aleasă, nivelul şcolar, disciplinelesau ariile curriculare la care va face cercetarea în vederea elaborării viitoarei lucrări metodicoştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I.
· Formularea temei şi planul lucrării vor fi concepute în spiritul „Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar" aprobat de M.E.C.I prin OM nr. 5720/20.10.2009 care precizează:
o Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului didactic în acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate specializărilor didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea calităţii în educaţie.(...) Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate profesională şi expertiză, care îl recomandă ca pe un generator de bune practici în mediul educaţional şcolar. (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art 18);
o Elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice este o probă menită să pună în evidenţă capacitatea candidatului de a evalua şi a valorifica experienţa didactică acumulată la catedră, de a investiga, folosind adecvat metodologia cercetării pedagogice, fenomenele educaţionale şi de a identifica astfel factorii, sensurile şi modalităţile de ameliorare/ inovare/ dezvoltare a procesului educaţional.
Elaborarea lucrării trebuie să releve preocuparea candidatului de a-şi actualiza sistematic cunoştinţele de specialitate şi psihopedagogice, de a analiza şi a evalua critic diferitele abordări privind didactica specialităţii (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art. 67, alin. 1).
· Criteriile principale privind elaborarea şi evaluarea lucrării metodico - ştiintifice pentru gradul didactic I sunt prezentate în Anexa 6 la la OM. 5720/20.10.2009.
(informatii de aici)

Un comentariu:

  1. Psihotim Timisoara va recomanda: - Examinare psihologica la angajare / periodica pentru toate profesiile,Examinare psihologica pentru concurs post cadru didactic, asistente medicale, admitere facultate,Evaluare, recrutare si selectie profesionala Analiza psihologica a muncii si prevenirea accidentelor de munca, Examinare obtinere permis conducere auto,Examinare siguranta circulatiei.
    Examinare obtinere/prelungire permis port-arma letala/neletala (autorizare, angajare) in Timisoara. www.psihotim.ro
    My web site:

    RăspundețiȘtergere