1 oct. 2011

TEST INIŢIAL- CLASA a VII-a -2011-2012 , GALAŢI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I: 48 de puncte
Citeşte textul:
1.,,Vistierie doldora de vise,                             3. Stup în care slove-naripate
Fermecată ladă a Pandorei,                                  Cu polenul lunii încărcate
Unde toate duhurile-nchise                                 Sucul nemuririi ne-au trecut,
Schimbă-n aur plumbul închisorii.

2. Cât de veche, galbenă şi roasă,                   4. Roi de buchi, seminţe-ale ideii,
Tu ne spinteci bezna suferinţii,                           Magic cosmos strâns în scoarţă; zeii
Când te-aveam în mână misterioasă                   Au pierit că nu te-au cunoscut.”
Teacă pentru săbiile minţii.
(Vasile Voiculescu, ,,Cartea”)
Buche = literă
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, pornind de la textul dat.
A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:6p.
Cuvântul fermecată din versul ,,Fermecată ladă a Pandorei”, s-a format prin:
a. compunere b. derivare c. conversiune
2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: .6p.
vi-ste-rie/ vis-te-rie; mi-ste-ri-oa-să/ mis-te-ri-oa-să; be-zna/ bez-na
3. Explică folosirea cratimei în secvenţa: ,,Stup în care slove-naripate”…………………………….…..6p.
4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga…………………………………………………..…………....6p.
plumbul
ne
-naripate
5. Construieşte un enunţ în care cuvântul ,,ne” să aibă altă valoare morfologică decât în text…………6p.
B.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:……………………………………………….6p.
Rima versurilor poeziei este:
a. încrucişată
b. îmbrăţişată
c. împerecheată.
Măsura ultimului vers este:
a. 8 silabe
b. 9 silabe
c. 7 silabe
2. Transcrie o metaforă din textul dat 6p.
3. Explică, în 3-5 rânduri (30-40 de cuvinte), semnificaţia versului: ,,Vistierie doldora de vise” ……...6p.

PARTEA a II-a -30 de puncte
Redactează o compunere de 8 – 10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) în care să dezvolţi ideea din versul ,,Magic cosmos strâns în scoarţă” din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv compunerii.
Vei primi: 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
10 puncte din oficiu.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.
PARTEA I48 de puncte
A.
1. c-6p.
2.câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date.3x2=6 puncte
3. explicarea cratimei din secvenţa dată – 6p/ explicarea superficială, ezitantă – 2p….6p.
4. câte un punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărui caz pentru cuvintele din coloana din stânga (de exemplu, plumbul –substantiv, Ac; ne – pronume personal, D; -naripate – adjectiv, N)-6x1=6p.
5.construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă altă valoare morfologică decât în text, de exemplu: Ne gândim la vacanţa de vară-6p.
B.
1. a
2. transcrierea unei metafore din textul dat-6p.
3. explicarea nuanţată a semnificaţiei versului dat – 6p./ explicarea superficială, ezitantă – 2p-6p.
PARTEA a II-a-30puncte
• alegerea unui titlu sugestiv-5p.
• conţinut ideatic adecvat cerinţei – 20p./ tratare ezitantă, superficială a cerinţei –5p20p
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei……………………………………………...5p.
Redactarea întregii lucrări:
• respectarea limitelor de spaţiu indicate……………………………………...3p.
• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie…………………………6p.(0-1 greşeli – 6p.; 2-3 greşeli – 4p.; 4-5 greşeli – 2p.; peste 6 greşeli – 0 p.)
• respectarea normelor de punctuaţie………………………………………....3p.(0-1 greşeli – 3p.; 2-3 greşeli – 2p.; 4-5 greşeli – 1p.; peste 6 greşeli – 0 puncte)

5 comentarii: