1 oct. 2011

TEST INIŢIAL - CLASA a VI-a -2011-2012, GALAŢI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ                   
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acoldă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I   (48 de puncte)
Citeşte textul:
“Anton Lupan tăcu un timp, gânditor, apoi întoarse capul spre el şi-l întrebă, fără înconjur:
- Ascultă, Ieremie, ai vrea să porneşti cu mine la drum? După cât bag de seamă, rosturi prea multe nu ai aici în târg.
- Şi nici în altă parte, domnule. Încotro s-o pornim?
- Aşa, spre capătul lumii...
Ieremia micşoră pasul fără voia lui şi, dându-şi căciula pe spate, se scărpină în creştet, îndoit.
- N-o fi prea departe? zise, uitându-se cam chiorâş la vecinul său, cu teama că acesta îl lui peste picior. “
(Radu Tudoran – “Toate pânzele sus”)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la contextul dat.
A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect :
Cuvântul îndoit s-a format prin : a. compunere. b. conversiune. c. derivare.6 puncte
2. Transcrie un cuvânt care să conţină diftong şi unul care să conţină hiat. 6puncte
3. Explică folosirea liniei de dialog în secvenţa :
“ - Ascultă, Ieremie, ai vrea să porneşti cu mine la drum? “(6 puncte)
4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga.6 puncte
Ieremie
multe
lui
5. Precizează modul şi timpul verbelor: tăcu, ai vrea, să porneşti. 6puncte
B.
1. Menţionează două personaje care apar în textul dat.  6puncte
2. Precizează două moduri de expunere prezente în text. 6puncte
3. Explică, în 3 – 5 rânduri, sensul expresiei fără înconjur, din primul paragraf...................................6 puncte
PARTEA a II-a (30 de puncte)
Redactează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat in Partea I. Dă un titlu sigestiv acestei compuneri.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculeaza prin împărtirea la 10 a punctajului total.
PARTEA I (48 de puncte)
A.
1. b 6 puncte
2. câte 3 puncte pentru transcrierea corectă a fiecărui cuvânt care conţine un diftong, respectiv un hiat. 2x3p= 6 puncte
3. explicarea folosirii liniei de dialog din secvenţa dată - 6p/ explicare superficială, ezitantă – 2p. 6 puncte
4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărui caz pentru cuvintele din coloana din stânga (de exemplu: Ieremie – substantiv propriu, V; multe – adj, Ac; lui – pronume personal, G).6x1p = 6 puncte
5. câte 1 punct pentru indicarea fiecărui mod şi a fiecărui timp (de exemplu: tăcu – indicativ, perfect simplu ; ai vrea – condiţional-optativ, prezent ; să porneşti – conjunctiv, prezent).
6x1p = 6 puncte

B.
1. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două personaje din text.
2x3p = 6 puncte
2. câte 3 puncte pentru menţionarea a două moduri de expunere prezente în text (de exemplu : naraţiunea şi dialogul) . 2x3p = 6 puncte
3. explicarea sensului expresiei indicate (explicație nuanțată: 6 puncte, explicație banală, schematică: 4 puncte; încercare de explicare: 2 puncte 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)
• câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I 3x2p = 6 puncte
• alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei – 5p 15 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5 puncte
Redactarea întregii lucrări: 12 puncte
• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
• respectarea normelor de exprimare şi ortografie 6 puncte (0-1 greşeli = 6p; 2-3 greşeli = 4p; 4-5 greşeli = 2p; peste 6 greşeli = 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte(0-1 greşeli = 3p; 2-3 greşeli = 2p; 4-5 greşeli = 1p; peste 6 greşeli = 0p)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu