1 oct. 2011

TEST INIŢIAL CLASA a IX-a, 2011-2011, GALAŢI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
PARTEA I -60 p

Citeşte textul:
     "Eu ştiu de la bunicul meu multe istorii vechi. Deştepta el din când în când lumea lui, a tinereţii, adormită în veşnică linişte ,- şi totdeauna când vorbea, îmi aduc aminte, pâlpâia în sobă focul şi vânt de toamnă se strecura oftând pe la ferestre. Cum povestea el anume nu pot să ştiu; acuma nu-l mai aud; căci s-a călătorit şi bunicul spre lumea umbrelor. Mi-a rămas totuşi ceva în suflet, şi parcă răsună în mine, în singurătatea ce mă împresură, din când în când, glas domol, - şi se deşteaptă fantome.
     Şi - aşa - îmi spunea parcă bunicul Manole,- am cunoscut eu atuncea, încolo, spre munte, pe un pădurar pe care îl chema Voinea ..."
( Mihail Sadoveanu – Codrul )
Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat.
A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect : ………………………………………….8 puncte
Seria în care se găsesc cuvinte care conțin cel puțin un diftong sau un hiat este :
a. totdeauna, Voinea, pâlpâia, aud, vorbea.
b. ştiu, deştepta, lumea, tinereţii, povestea.
c. mi-a, pădurar, anume, atuncea, încolo.
2. Cuvintele adormită, totdeauna, răsună sunt formate prin: ………………………….………………8 puncte
a. conversiune, compunere, derivare b. derivare, derivare, derivare.
c. derivare, compunere, derivare .
3. Transcrie din text o locuţiune / expresie, un epitet aflat înaintea substantivului, o personificare şi o metaforă………………………………………………………………………………………….…………..8 puncte
4. Precizează ipostaza naratorului în textul citat…………………………………………………..  8 puncte
5.  Comentează  în 3-5 rânduri  (30- 50 de cuvinte) semnificaţia enunţului căci s- a călătorit şi bunicul spre lumea umbrelor. -8 puncte
B.
1. Explică utilizarea liniilor de pauză din ultimul alineat. ……………………….……………………………… 10 puncte
2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: ………………………………………………….10 puncte
(în vederea) creerii / ( în vederea) creării, (noi) trebuie/( noi ) trebuim , (va) place/ (va) plăcea, chibrituri/ chibrite , să aibă / să aibe.
Partea a II-a ( 30 de puncte )
Citeşte textul:
"27 iunie
     E iarnă, dar soarele străluceşte printre nori si ridică temperatura la +18 C. Oraşul este plin de copaci verzi, ciudaţi, cu trunchiuri contorsionate. Este o vegetaţie mediteraneană. Portocalii şi lămâii îşi poartă cu mândrie rodul. Casele sunt fără etaj, cu un spaţiu mic, verde în faţă, cu iarba tunsă şi o mulţime de pomi ornamentali. Florile multicolore nu ţin cont de anotimp. Cei mai interesanţi sunt palmierii: specii, forme, frunze, înălţimi diferite; au trunchiul ca fructul de ananas şi se înclină ca nişte evantaie veşnic în bătaia vântului. Margaretele înfloresc alături de zambile, garoafe, irişi şi trandafiri. Streliţa creşte în tufişuri enorme - o găseşti şi pe marginea drumului. Irişii sunt piticii mov, albaştri, albi sau galbeni, muşcatele - înalte cât gardul. Aloia este în floare. Tije înalte, cu un vârf portocaliu ca un spic, pictează des micile grădini.

2 august 2011
     După reşedinţa guvernatorului S.A., am păşit pe vastul bulevard, King William Street din Adelaide. La subsolul unei clădiri erau organizate o expoziţie aborigenă şi o mină de opal pe care le- am vizitat. Săli incredibil luminate sunt învelite cu obiecte, ţesături, unelte, lucrate şi pictate manual de aborigeni. Predomină culoarea neagră, galbenă, roşie, verde sau albă. Toate obiectele sunt pictate cu puncte mari, în culori combinate, lucrate pe coajă de copac, pe piele de animal, frunze de bambus sau pe împletituri din plante. Eu si Lori ne- am minunat de obiectele de îmbrăcăminte (pălării, eşarfe), de uz casnic (căni, farfurii), bumeranguri, obiecte musicale (dodgeroo).
     Ghidul ne- a dat voie să cântăm la aceste instrumente muzicale care scoteau zgomote ciudate şi semănau cu buciumurile noastre.  "
( Silviu şi Lorena Maftei, 2011 - Gemeni în Australia )
Redactează un eseu de 70-100 de cuvinte (15- 20 de rânduri ), în care să- ţi exprimi opinia despre importanţa observării şi analizării mediului înconjurător la vârsta şcolară, valorificând informaţii sau idei din textul dat

Pentru conţinut ( formularea unei opinii, susţinerea cu două argumente adecvate, valorificarea ideilor din text, formularea concluziei) se acordă 20 de puncte, iar pentru redactare (respectarea structurii textului argumentativ, a limitei de spaţiu şi a normelor de exprimare corectă) primeşti 10 puncte. Succes!

BAREM

• Se punctează oricare alte formulări, modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor .
• Nu se acordă punctaje intermediare , altele decât cele precizate explicit în barem . Nu se acordă fracţiuni de punct .
• Se acordă 10 puncte din oficiu . Nota finală se calculează prin impartirea punctajului total acordat pentru test la 10 .
PARTEA I ( 60 de puncte )
A.
1. a 8p
2. a 8p
3. cate 2 puncte pentru transcrierea locutiunii / expresiei , epitetului aflat înaintea substantivului , personificării , metaforei ( de exemplu , îmi aduc aminte , s- a călătorit ...spre , din când în când , veşnică linişte , se deşteaptă fantome , vânt de toamnă se strecoară oftând, lumea umbrelor) 2x4=8p
4. prezentarea ipostazei narative ( complet , corect , coerent, nuanţat)- 8 p / prezentare completa dar lipsita de coerenta - 6 p/ prezentare parţială 4 p/ prezentare superficială fără suport de text si fără un argument 2 p/ lipsa prezentării 0 p
8p/6p/4p/2p/0p
5. comentarea enunţului ,nuanţat ,facând referire la structura ,la limbajul utilizat , la expresivitatea si procedurile stilistice de transmitere a sentimentelor narative- 8 p/ prezentare completa dar lipsita de o exprimare elevata -6p / prezentare parţială -4p/ prezentare superficială fără referire la context -2 p/ lipsa prezentării- 0 p
8p/6p/4p/2p/0p
B
1. Explicarea liniilor de pauză din structura Şi- aşa –îmi spunea parcă bunicul Manole- .am cunoscut... la nivelul receptării fonetice, la nivel sintactic - construcţie incidentă , la nivelul expresivităţii şi sugestiei sentimentelor narative -10 p /explicare incompleta , lipsita de acurateţe textuală - 6 p/ explicare superficială fără referire la context -2 p / lipsa explicatiei- 0 p
10p/6p/2p/0p
2. câte 2 puncte pentru fiecare forma corectă subliniată : (în vederea) creării , (noi) trebuie, (va) plăcea, chibrituri, să aibă 2x5=10 p
Partea a II a 30 de puncte
Pentru conţinutul eseului 20 de puncte
• Formularea unei opinii despre importanţa observării si analizării mediului înconjurător la vârsta scolară - 4p
• Susţinerea pertinentă a opiniei , cu argumente convingătoare , corect formulate -8p / Sustinere incompletă lipsită de exemplificare -4 p/ Susţinere inadecvată , cu argumente irelevante -2p
• Valorificarea oricăror informaţii/ idei din textul dat -4p
• Formularea unei concluzii adecvate-4p
Pentru redactarea textului 10 puncte
• Respectarea structurii textului argumentativ( ipoteza, minim 2 argumente , concluzie ) -4 p
• Respectarea normelor de exprimare , de ortografie şi de punctuaţie - 3 p (0 -1 greşeli- 3 p, 2- 3 greşeli -2 p , 4 -5 greşeli-1 p , peste 6 greşeli- 0 p )
• Aşezarea în pagină şi lizibilitatea - 2 p
• Respectarea limitei de spatiu indicate - 1 p


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu