1 oct. 2011

TEST INIŢIAL - CLASA a VIII- 2011-2012, GALAŢI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I(48 de puncte)
Citeşte textul:
Tăcerea îşi adună trupul sferic                         Un fluture, cu aripi de umbră şi mătasă
Într-un boboc de nalbă.                                  Stropite-n două locuri cu carmin,
O muscă trece prin lumina albă,                      Din zboru-i frânt şi plutitor se lasă
Ca o scânteie de-ntuneric.                              Pe vârful unui spin.
(George Topîrceanu, Lumină)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:-6 puncte
Cuvântul stropite, din versul Stropite-n două locuri cu carmin, s-a format prin:
a. compunere b. conversiune c. derivare.
2. Subliniază cuvintele care conţin diftong: tăcerea, scânteie, lumina, fluture, zboru-i.-6 puncte
3. Explică folosirea cratimei în secvenţa Ca o scânteie de-ntuneric. -6 puncte
4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte
sferic
îşi
spin
5. Construieşte un enunţ în care cuvântul tăcerea să aibă altă funcţie sintactică decât cea din text.-6 puncte
B.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: -6 puncte
Măsura şi rima versurilor din prima strofă, sunt de:
a) 7 - 11 silabe, rimă încrucişată.
b) 10 - 11 silabe, rimă împerecheată.
c) 7 - 11 silabe, rimă îmbrăţişată.
2. Comentează, în trei cinci rânduri, un epitet multiplu din textul dat.-6 puncte
3. Explică, în 3-5 rânduri (30-40 de cuvinte), relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia. -6 puncte
PARTEA a Il-a (30 de puncte)
Redactează o compunere de 8-10 rânduri (70 - 100 de cuvinte) în care să foloseşti 5 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate). Se acordă 10 puncte din oficiu.

BAREM
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.
PARTEA I (48 de puncte)
A.
1. b 6 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea celor trei cuvinte: tăcerea, scânteie, zboru-i……………...3x2p=6 puncte
3. explicarea rolului cratimei din secvenţa dată - 6p/ explicare superficială, ezitantă - 2p ………… 6 puncte
4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărui caz pentru cuvintele din coloana din stânga (de exemplu, sferic - adjectiv, Ac; îşi - pronume reflexiv, D, spin - substantiv comun, G) 6x1p=6 puncte
5. construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă altă funcţia sintactică (în text cuvântul are funcţie de subiect)-6 puncte
B.
1.c-6 puncte
2. transcrierea epitetului multiplu: zboru-i frânt şi plutitor şi comentarea acestuia…………………2x3puncte
3. explicarea nuanţată a relaţiei dintre titlu şi conţinutul poeziei - 6p / explicare superficială, ezitantă - 2p 6 puncte
PARTEA a II-a (30 de puncte)
• câte 1 punct pentru utilizarea oricăruia dintre cei 5 termeni aleşi din textul de la Partea I
5x1p=5 puncte
• alegerea unui titlu sugestiv -5 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei - 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p-15 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu