22 feb. 2012

SUBIECTE DATE LA OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

GALAŢI , etapa locală, 18 februarie 2012
CLASA a XII-a Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp destinat lecturii critice a textelor: 30 de minute.
Timp destinat redactării răspunsurilor: 120 de minute.
Total: 180 de minute.
Fiecare concurent poate gestiona timpul total afectat probei, în funcţie de ritmul individual de lucru.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 120 de puncte
Citeşte cu atenţie textele de mai jos:
A.
„Tu mă priveşti cu marii ochi, cuminte;
Te văd mişcând încet a tale buze,
Şoptind ca-n vis la triste, dulci cuvinte.
Urechea mea pândeşte să le-auză
¬Abia-nţelese, pline de-nţeles ¬
Cum ascultau poeţii vechi de muză.
În ochii tăi citeam atât eres,
Atâta dulce-a patimei durere,
Că-n suflet toată, toat-o am cules.
Vorbirea ta mi-i lamura de miere,
În ochii tăi de visuri e un chaos,
Şi-atât amor c-auzi pân’ şi-n tăcere.
Frumosul chip în voluptos repaos
Pătruns-au trist şi dulce în cântare-mi.
Fiinţa ta gândiri-mi am adaos.
Căci numai tu trăieşti în cugetare-mi.
A ta-i viaţa mea, al tău poemul,
Cum le inspiri tu poţi să le şi sfaremi.
Nu crede tu că eu sunt cuiva emul
Când cântul meu se-mbracă fel de fel:
Ici în terţine suspinând, vedemu-l,
Dincolo el oftează în gazel,
Acelaşi e, deşi mereu se schimbă,
De tine-i plin, de tine-mi zice el...
Alege forme dulci din orice limbă:
Acuma-l vezi îmblând cărare dreaptă,
Acum pe-a lui Firdusi cale strâmbă.
Dar orişicând el alta nu aşteaptă
Decât ca ţie, suflete, să-ţi placă,
Tu să-l aprobi cu gura înţeleaptă.
În mii costume astfel se îmbracă,
Şi ca s-atragă dulcea ta zâmbire
Minuni, de vrei, sărmanul o să facă...
Ş-acuma-l vezi, cu-a lor ademenire
L-au dus pe-alături dulcile terţine,
Uitând ce-a vrut să-ţi spuie-n aste şire.
Au vrut să-ţi spuie că e plin de tine,
Că de-al tău farmec ritmul său foieşte,
C-a sale gânduri de zâmbiri sunt pline.
Ş-astfel pe mine el mă stăpâneşte...
Adună-n versuri ale mele zile
Şi-n strofe le-a legat grădinăreşte.
În poala ta zvârlind aceste file.”
(Mihai Eminescu, Tu mă priveşti cu marii ochi...)
B.
„A fost cândva pământul nostru străveziu
ca apele de munte-n toate ale sale,
în sine îngânând izvodul clar şi viu.
S-a-ntunecat apoi lăuntric, ca de-o jale,
de bezne tari ce-n niciun grai nu se descriu.
Aceast-a fost când o sălbatică risipă
de frumuseţi prilej dădu întâia oară
păcatului să-şi facă pe sub arbori cale?
Nu pot să ştiu ce-a fost prin vremi, odinioară,
ştiu doar ce văd: sub pasul tău, pe unde treci
sau stai, pământul înc-o dată, pentr-o clipă,
cu morţii săi zâmbind, se face străveziu.
Ca-n ape fără prunduri, fabuloase, reci,
arzând se văd minuni - prin lutul purpuriu.”
(Lucian Blaga, A fost cândva pământul străveziu)
A. LECTURA (80 de puncte)
I. Înţelegerea textului ( 16 puncte)
1. Precizează un element de construcţie a discursului liric prezent în cele două texte. 4 puncte
2. Explică rolul elementelor livreşti în cele două creaţii poetice. 12 puncte
NOTĂ livresc - adj. întemeiat numai pe cele citite în cărţi; (despre cuvinte, expresii) folosit numai în cărţi (< fr. livresque)
II. Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Redactează o compunere de 30-40 de rânduri, în care să prezinţi modul în care se structurează viziunea despre iubire în cele două texte suport.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere cunoştinţele tale despre opera celor doi poeţi şi observaţia critică următoare: « Ca şi în cazul lui Eminescu, în persoana lui Blaga avem un mare organicist care se modelează după necesităţile spontane ale firii şi care ascultă numai de adevărul lăuntric al inimii şi cugetului. [...] Sub îndemnuri ardente, stimulate de Dionisos (un Dionisos nietzschean, fireşte), eul blagian îşi exteriorizează — titanian — flăcările vegetale, amarul tinerelor sale patimi, sufletul rimbaldian, incendiat solar şi lunar, care sunt toto¬dată şi patimi venite din adâncul ancestral, nespus de dezmărginit şi simpatizând totodată blând-fratern cu lumea. Deschi-derea e totală, naturală, irezistibilă. De fapt, sunt mai multe deschideri: spre cer (totu-i cer, cer, cer, la Blaga, după cum la Mallarmé e, într-un moment, azur, azur, azur!), spre natură, spre iubire, spre adâncuri. Sunt înseşi deschiderile Fiinţei spre ea însăşi, sub semnul — însă — al cunoaşterii paradisiace, al îmbrăţişării frenetice şi dezinteresate a lucrurilor, al în¬tâmpinării simpatetice a întregii „corole de minuni a lumii”. Regimul solar al simţurilor (şi viziunii) se înstăpâneşte într-un asemenea univers, iar nocturnul apare doar pentru a spori adâncimile păgâne ale patimilor. Lumina — deplin suverană — nu e surprinsă în chip impresionistic ca substanţă undui¬toare ce revelă momentele universului: ea este chiar lumina dintâi creatoare de lume. Eul blagian se luminează anume cu o astfel de lumină pură, cu lumina din lumină. » (Mihai Cimpoi, Lucian Blaga. Paradisiacul, lucifericul, mioriticul, Editura Dacia, 1997)

III. Scriere imaginativă (25 de puncte)
Redactează un eseu de cel puţin 30 de rânduri care să conţină sintagma „izvodul clar şi viu” (din textul B) şi în care să-ţi exprimi viziunea despre rostul omului pe pământ.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:
- formularea unui titlu sugestiv;
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
- folosirea propoziţiei date în cuprinsul eseului;
- exprimarea şi susţinerea viziunii despre destin;
- crearea unui eseu original.
Redactare (14 puncte)
REDACTARE: pentru ambele compuneri - II şi III: vei primi 14 puncte repartizate astfel: unitatea compoziţiei – 3 puncte, registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; ortografie – 3 puncte (0-1 greşeli – 3 p; 2-3 greşeli -2p; 4 greşeli – 1 p; peste 4 greşeli -0 p); punctuaţia şi aşezarea în pagină – 3 puncte;

B. PRACTICA RAŢIONALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A LIMBII (10 puncte)
1. Prezintă modul în care se realizează subiectivitatea discursului în textele A şi B. 4 puncte
2. Explică semnificaţia câte unei comparaţii din textele date. 6 puncte
C. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII (20 de puncte)
1. Explică sensul cuvântului minuni în cele două poezii-suport. 6 puncte
2. Explică valoarea expresivă a două adverbe folosite în textul A. 6 puncte
3. Motivează, într-un text de 6-10 rânduri, folosirea gerunziului în textul B. 8 puncte

2 comentarii: